Proračun i financije

Proračun i financije

SADRŽAJ

Proračun i financije

U Upravnom odjelu za proračun i financije obavljaju se slijedeći poslovi:

 • zaduženja, naplate i knjigovodstvene evidencije prihoda od: komunalnog doprinosa i naknada za priključke na otpadne vode i vodoopskrbu, naknade za korištenje javnih površina i koncesija, zakupnine i stanarine za poslovne prostore i stanove u vlasništvu Grada, prodaje društvenih stanova, prodaje poslovnih prostora, zgrada i zemljišta u vlasništvu i na upravljanju Grada
 • naplate prihoda navedenih u alineji 1. poduzimanjem mjera naplate, opomene, utuženja, ovrhe, prisilna naplata i dr.
 • financijsko-računovodstvene poslove Proračuna Grada (izvršenje proračuna, vođenje glavne knjige i pomoćnih knjiga, obračun i isplatu plaća, naknada i ugovora o djelu i drugih izdataka sa pratećim evidencijama i izvješćima, izrade statističkih i financijskih tromjesečnih i godišnjih izvješća).
 • izrade planske dokumentacije, proračuna i financijskih planova (izrada podloga za planiranje, ostvarenje proračuna, vlastitih procjena o kretanju prihoda i rashoda za naredna razdoblja, izrada izvješća o ostvarenju proračuna i predlaganje mjera za ostvarivanje planiranih veličina, izrada izmjena proračuna, izrada akata za izvršenje proračuna – odluka i zaključaka).
 • vođenje jedinstvene evidencije polica osiguranja imovine Grada i naplata odštetnih zahtjeva za nastale štete, 
 • financijsko-računovodstveni poslovi za tvrtke, proračunske korisnike i udruge po posebnoj odluci,
  suradnja i koordinacija na izradi i realizaciji financijskih planova i izvješća proračunskih korisnika,
 • drugi srodni poslovi iz ove oblasti koji su upravnom odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, odlukama i drugim propisima,
 • drugi srodni poslovi po nalogu Gradonačelnika.

Osim navedenog Upravni odjel obavlja i poslove riznice proračuna Grada i pravnih osoba proračunskih korisnika sukladno posebnom naputku o postupanju proračunskih korisnika u sustavu lokalne riznice Grada Labina.

 

Kontakte djelatnika Upravnog odjela za proračun i financije možete pogledati OVDJE.

 

 

ZAKONSKI PROPISI


Propisi koji uređuju financijsko poslovanje jedinica lokalne samouprave i uprave:

 • Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 144/21)
 • Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, br. 85/23)
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 37/22)
 • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10, 120/13 i 01/20)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 03/18, 126/19, 108/20)
 • Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra... (Narodne novine, br 128/09, 142/14, 23/19, 83/21)
 • Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 55/09 i 139/10)
 • Pravilnik o proračunskom nadzoru (Narodne novine, br. 121/22)
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora financijskog i proračunskog nadzora (Narodne novine, br. 125/13 i 57/15)
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine, br. 52/13 i 94/14)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18 i 83/23)
 • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 95/19)

 

Proračun za 2024. godinu

Proračun za 2023. godinu
Prijedlog proračuna za 2023. godinu

Proračun za 2022. godinu
Prijedlog proračuna za 2022. godinu

Proračun za 2021. godinu
Proračun u malom za 2021. godinu

Izvršenje proračuna

Arhiva proračuna
Arhiva prijedloga proračuna


FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
Završni izvještaj za 2023. godinu
Završni izvještaj za 2022. godinu
Završni izvještaj za 2021. godinu
Završni izvještaj za 2020. godinu
Završni izvještaj za 2019. godinu
Završni izvještaj za 2018. godinu
Završni izvještaj za 2017. godinu
Konsolidirani financijski izvještaji za 2019. godinu
Konsolidirani financijski izvještaji za 2017. godinu
Konsolidirani financijski izvještaji za 2016. godinu
Završni izvještaj za 2016. godinu
Završni izvještaj za 2015. godinu
Završni izvještaj za 2014. godinu


PROCEDURE I PRAVILNICI

Popis korisnika donacija za 2023. godinu
Popis korisnika donacije za 2022. godinu
Popis korisnika donacije za 2021. godinu
Popis korisnika donacija za 2020. godinu
Popis korisnika donacija za 2019. godinu
Popis korisnika donacija za 2018.godinu.
Popis korisnika donacija za 2017. godinu
Popis korisnika donacija za 2016. godinu
Popis korisnika donacija za 2015. godinu
Popis korisnika donacija za 2014. godinu
Popis korisnika donacija za 2013. godinu

OSTALI AKTI

Odluka o lokalnim porezima Grada Labina

Otpis plaćanja sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja - fizička osoba Murtić Selmira

Otpis plaćanja sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja - fizička osoba Matošević Gordana 

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Labina za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Labina za 2020. godinu 

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Labina za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Labina za 2021. godinu

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Labina za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Labina za 2022. godinu

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava za 2023. godinu za financiranje pol. stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Labina

 

 

 

 

 

 

 

Kontakti

Pročelnica

Iva Golja Bartolić

+385 52 866831

iva.gbartolic@labin.hr