Poslovni kompleks Labin sjever

Poslovni kompleks Labin sjever

SADRŽAJ

Poslovni kompleks Labin sjever

Novi poslovno – trgovački kompleks na sjevernom ulazu u Labin - Ulaz sjever (K21) djelomično izgrađen (trgovački centar KONZUM), obuhvaća površinu planirane gospodarske – pretežito trgovačke namjene i površinu namijenjenu za tematski park i parkiralište (Z42). Daljnja izgradnja u ovoj zoni moguća je nakon što se za neizgrađeni dio zone izradi stručno rješenje. Vlasnička struktura unutar zone je mješovita odnosno parcele su u privatnom vlasništvu  te u vlasništvu Grada Labina i Republike Hrvatske.

Smjernice za izradu stručnog rješenja su:

- površina obuhvata iznosi cca 14,38 ha, od čega se cca 5 ha odnosi na gospodarsku namjenu – pretežito trgovačku,

- potrebno je uvažiti i naglasiti položajnu važnost ovog prostora kao ulaza u grad Labin, jer će njegova namjena i uređenje postati prepoznatljivi simbol za cijeli prostor grada,

- u okviru ovog kompleksa preporuča se planirati poseban znak (arhitektonsko-skulptorski oblikovanog) koji treba postati logo grada Labina i prostora kao znak prepoznatljivosti i dobrodošlice,

- posebno treba istražiti i očuvati doživljajne sekvence u prilazu sa sjevera, kako bi se zadržalo prvo otvaranje pogleda na Stari grad Labin,

- ulaz sjever može postati ne samo ulazna i prolazna točka turistima i kupcima sa raznim poslovno-trgovačkim sadržajima nego i prostor koji će biti namijenjen mladima, njihovom okupljanju i druženju,

- u području obuhvata kompleksa mogu biti slijedeći sadržaji: informativni centar, ugostiteljski sadržaji, poslovni i trgovački centri, uređeni javni prostori (trgovi, ulice i dr.), a u dijelu zelenih površina moguće je urediti parkovne površine i druge otvorene prostore posebnog sadržaja i doživljaja, parkiralište, postaviti manje građevine u funkciji sajma, info-centra, rekreativnih sadržaja i sl., s tim da je potrebno uvažiti postojeće zelenilo šumaraka te vizure na udaljene pejzažne atrakcije (Učka, Stari grad Labin i dr.),

- prometnim rješenjem treba riješiti pristupe i ulaze za kolni promet (automobile, autobuse i kamione) sa južne prometnice, na raskrižju s postojećom Istarskom ulicom i sjeverne prometnice, kao i dispoziciju novih pješačkih trgova i šetnica,

- parkirališne površine oblikovati na način da minimalno 10 % od ukupne površine parkirališta mora biti riješeno kao zelena površina hortikuturno uređena, bilo sadnjom zaštitnog drvoreda po cijeloj površini parkirališta, bilo korištenjem drugih oblika hortikulturng uređenja, što je potrebno riješiti krajobraznim projektom.

- posebnu pažnju posvetiti odabiru urbane opreme (klupe, oglasne panoe, rasvjetna tijela i druge elemente , kioci za prostor sajma i dr.).