Poduzetnička zona Starci

Poduzetnička zona Starci

SADRŽAJ

Poduzetnička zona Starci

Na površinama gospodarske namjene – poslovne, većim dijelom izgrađene zone Starci istok (K1), Starci zapad (K2) moguća je izgradnja novih, rekonstrukcija postojećih i gradnja zamjenskih gospodarskih građevina (poslovnih i građevina trgovačke, proizvodne, skladišne, servisne i druge slične djelatnosti) , a sve temeljem Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike (SNGL broj 17/07., 07/13. i 11/15.).  Parcele unutar zone su gotovo u cijelosti u privatnom vlasništvu, a manjim dijelom u vlasništvu Grada Labina.

Opći uvjeti smještaja i oblikovanja gospodarskih građevina u zoni Starci:

- minimalna površina nove građevne čestice iznosi 1000 m2. Iznimno minimalna površina građevne čestice može biti manja kada se radi o postojećoj izgrađenoj građevnoj čestici,

- minimalnom površinom građevne čestice kod rekonstrukcije postojećih ili gradnje zamjenskih građevina smatra se postojeća površina,

- maksimalni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,30, iznimno, unutar površine Starci zapad (K2) ne može biti veći od 6500 m2,

- maksimalni koeficijent iskorištenosti (kis) je 1,2, iznimno, unutar površine Starci zapad (K2) 0,9 za građevine čiji (kig) iznosi 2500 – 6500 m2,

- može se graditi jedna ili više građevina (složena građevina) unutar izdvojene građevne čestice,

- maksimalni broj etaža građevine je dvije podzemne etaže (Po i/ili S) + dvije nadzemne etaže (P+1). Iznimno se kod gospodarskih građevina proizvodne i skladišne namjene broj etaža određuje ovisno o tehnološkom procesu,

- visina građevine iznosi najviše 8,50 m, a ukupna visina do najviše 10 m,

- minimalna udaljenost građevine je 10 m od granice građevne čestice s javnom prometnom površinom odnosno širina koridora koja ulazi u građevnu česticu ako je ona šira od 10 m, a od granica građevne čestice 4m,

- min. 20% građevne čestice treba biti ozelenjeno niskim i/ili visokim zelenilom. Iznimno, kod izgrađenih građevnih čestica u navedeni postotak mogu se uračunati i parkirališni prostori izvedeni zelenim travnim pločama, ali najviše u površini od 10% građevne čestice.

Postojeće gospodarske građevine mogu se rekonstruirati prema sljedećim uvjetima:

- moguća je rekonstrukcija postojećih građevina do zadanih elemenata za novu gradnju,

- kod rekonstrukcije postojećih građevina zadržavaju se postojeće udaljenosti od regulacijskog pravca kao i od susjednih parcela. U slučaju da su udaljenosti manje od dozvoljenih na smiju se prilikom rekonstrukcije (dogradnje) građevina smanjivati,

- u slučaju da su visine postojećih građevina više od dozvoljenih ne smiju se prilikom rekonstrukcije (nadogradnje) građevina povećavati,

- kada postojeće građevine ne zadovoljavaju uvjete propisane urbanističkim planom rekonstruiraju se u postojećim gabaritima.