Poduzetnička zona Ripenda Verbanci

Poduzetnička zona Ripenda Verbanci

SADRŽAJ

Poduzetnička zona Ripenda Verbanci

Poduzetnička zona Ripenda Verbanci prostire se na površini od 5,06 ha (izgrađeni dio zone površine cca1,4 ha) i dijelom je opremljena infrastrukturom (voda, struja, cesta, telekomunikacije). Za tu zonu izrađen je Detaljni plan uređenja PZ Ripenda Verbanci (Službene novine Grada Labina broj 07/10.). Zemljište unutar obuhvata zone je najvećim dijelom u privatnom vlasništvu, a jedna parcela je u vlasništvu Republike Hrvatske (k.č. 651 k.o. Ripenda) i tek predstoji opremanje ove zone potrebnom infrastrukturom što će ovisiti o zainteresiranosti gospodarskih subjekata. U nastavku se daje prikaz građevnih čestica u zoni sa površinama i dozvoljenom površinom izgradnje za svaku građevnu česticu. Izgradnja u Poduzetničkoj zoni Ripenda Verbanci moguća je temeljem odredbi Detaljnog plana uređenja PZ Ripenda Verbanci  (SNGL broj 07/10.) , a u bitnome za poslovne građevine to su slijedeći uvjeti:

-  oblik i veličina građevne čestice određeni su kroz grafički i tekstualni dio Plana,

-  maksimalna izgrađenost parcele je 40%,

-  ukupna bruto izgrađena površina građevine (kis) je najviše 0,50,

-  visina je najviše Po+P+1, odnosno do vijenca najviše 8,50 m, a ukupna visina je najviše 12 m,

- iznimno, kada to zahtjeva tehnološki proces proizvodnje (tornjevi, dimnjaci i sl.), visina dijelova građevine može biti i veća, ali ne viša od 14 m

- broj podzemnih etaža je najviše dvije,

- udaljenost građevine od granice građevne čestice prema javnoj prometnoj površini (pristupna prometnica) najmanje 5 m, a  prema susjednim česticama najmanje 5 m,

- najmanje 10% građevne čestice mora biti ozelenjeno i hortikulturno uređeno uz obvezu izrade projekta uređenja okoliša s rješenjem prostora za parkiranje vozila.

- unutar građevne čestice poslovne namjene osigurava se odgovarajući broj parkirališnih ili garažnih mjesta sukladno kriterijima iz Plana.