Komunalna naknada

Komunalna naknada

SADRŽAJ

Komunalna naknada

Komunalna naknada je prihod Proračuna Grada. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju održavanja i građenja komunalne infrastrukture: nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne garaže, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja i krematoriji na grobljima građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.


Sredstva komunalne naknade mogu se na temelju odluke Gradskog vijeća Grada Labina koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Grada Labina, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture. 


Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:

stambenog prostora, 
garažnog prostora, 
poslovnog prostora,
građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
neizgrađenog građevinskog zemljišta.


Korisnik nekretnine plaća komunalnu naknadu:

·       ako je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom,

·       ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili

·       ako se ne može utvrditi vlasnik.

 

Vlasnik solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja te naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom.

 

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:

1.     danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole,

2.     danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine,

3.     danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine,

4.     danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.


Obveznik plaćanja komunalne naknade dužni je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka.

 
Obračun komunalne naknade prema Odluci o komunalnoj naknadi ( „Službene novine Grada Labina“, br. 01/19.)

 
Komunalna naknada obračunava se po četvornom metru (m2) površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i to za:

1.     stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine, koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine („Narodne novine“, broj 40/97.)

2.     građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine.

 
Iznos komunalne naknade po četvornom metru (m2) površine nekretnine utvrđuje se množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B).

 

UKUPNA CIJENA = m2 x Kz x Kn x B

 

·       Na području Grada utvrđuju se 4 (četiri) zone za određivanje komunalne naknade s obzirom na uređenost i opremljenost područja komunalnom infrastrukturom (kz)

·       Ovisno o namjeni prostora, određen je koeficijent namjene (Kn)

 

 Trenutno važeća Odluka o komunalnoj naknadi iz 2019. godine nalazi se u privitku.