Dječja igrališta i parkovi

Dječja igrališta i parkovi

SADRŽAJ

Dječja igrališta i parkovi

Na području grada Labina trenutno imamo sveukupno 14 dječjih igrališta. Redovno održavanje dječjih igrališta vrši se na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova koje Grad Labin zaključuje sa komunalnim poduzećem 1. Maj d.o.o. Labin za tekuću godinu. Redovno održavanje dječjih igrališta obuhvaća periodičnu kontrolu sprava na dječjim igralištima, zamjenu dotrajalih i oštećenih dijelova, farbanje drvenih i metalnih dijelova i čišćenje.