Javni natječaj za sufinanciranje prog...

Natječaj

Calendar

08. 01. 2024.

Javni natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga i neprofitnih organizacija u području razvoja malog gospodarstva za 2024. godinu

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina (Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst 2/20 i 1/21 ),  sukladno Programu jačanja gospodarstva za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu („Službene novine Grada Labina“ broj 13/23), te temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26./15.) i članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 1/16. i 2/16.), Gradonačelnik Grada Labina 8. siječnja 2024. godine, objavljuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

 za sufinanciranje programa/projekata udruga i neprofitnih organizacija

u području razvoja malog gospodarstva za 2024. godinu

 

UVOD

 

1. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte Grada Labina poziva udruge i ostale neprofitne organizacije da se prijave na financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama koji doprinose razvoju malog gospodarstva na području Grada Labina.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program, projekt i/ili manifestaciju za sljedeća prioritetna područja:

-          promicanje poduzetničkog razmišljanja i razvoj novih poduzetničkih ideja

-          poticanje green and smart, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog gospodarstva

-          razvoj turizma kroz poboljšanje kvalitete i ponude turističke destinacije Rabac – Labin

 

2. Udruge i ostale neprofitne organizacije mogu prijaviti programe, projekte i/ili manifestacije koji/e sadrže slijedeće aktivnosti:

-          oblikovanje i provođenje programa edukacija s ciljem samozapošljavanja i otvaranja novih radnih mjesta

-          jačanje vještine i kompetencija marginaliziranih skupina, osobito slabije obrazovanih, mladih osoba, nezaposlenih žena, te osoba s dodatnim potrebama

-          poticanje inovacija i kreativnih industrija

-          umrežavanje i povezivanje poduzetnika kroz brendiranje i promociju autohtonih proizvoda

-          proširenje sadržaja turističke ponude sa svrhom produljenja turističke sezone (npr. aktivnosti na otvorenom, enogastronomska ponuda itd.)

  •          osmišljavanje, razvijanje i provođenje programa privlačenja domaćih i inozemnih turista.

 

Natječajnu dokumentaciju u papirnatom obliku (jedan izvornik) treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u Pisarnici Grada Labina) na sljedeću adresu:

GRAD LABIN

Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte

(NE OTVARAJ – Prijava za JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa / projekata udruga i neprofitnih organizacija u području razvoja malog gospodarstva za 2024. godinu) Titov trg 11,  52220 Labin

 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava kao i podnošenje prigovora detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za sufinanciranje programa / projekata udruga i neprofitnih organizacija u području razvoja malog gospodarstva za 2024. godinu.

 

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.

 

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: natjecaj.udruge@labin.hr i to do 23. siječnja 2024. godine.

 

 

Cjelokupni tekst Javnog natječaja te pripadajuće obrasce preuzmite u prilogu.