Prostorno uređenje, zaštita okoliša i...

Prostorno uređenje, zaštita okoliša i gradnja

SADRŽAJ

Prostorno uređenje, zaštita okoliša i gradnja

Prostorno uređenje, zaštita okoliša i gradnja

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju  obavljaju se poslovi koji se odnose na prostorno i urbanističko planiranje, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, zaštitu zraka i voda, zaštitu kulturnih dobara, uređenje i opremanje građevinskog zemljišta, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kapitalne investicije, provođenje dokumenata prostornog uređenja te izdvajanja akata vezanih za gradnju, vođenje imovinsko-pravnih postupaka vezanih za nekretnine u vlasništvu Grada Labina, zastupanje Grada Labina pred pravosudnim i upravnim tijelima u postupcima iz djelokruga rada Odjela i nadzor nad postupcima u slučaju kada je zastupanje  povjereno odvjetniku, provođenje propisa  u dijelu svoje nadležnosti koji se odnose na poljoprivredno i šumsko zemljište, obavljanje drugih srodnih poslova iz ove oblasti i poslova koji su  upravnom odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, odlukama i drugim propisima te  druge poslove po nalogu Gradonačelnika. U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju ustrojen je Odsjek za prostorno uređenje i gradnju kao posebna ustrojstvena jedinica nadležna za izdavanje  akata provedbe dokumenata prostornog uređenja.

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

U Odsjeku za prostorno uređenje i izdavanje akata za gradnju  obavljaju se stručni poslovi koji se odnose na provođenje dokumenata prostornog uređenja te izdvajanja akata vezanih za gradnju: lokacijskih dozvola, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnih projekata, rješenja o izvedenom stanju, uporabnih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevinskih čestica, potvrda parcelacionih elaborata, izvoda i podataka iz prostorno planske dokumentacije, uvjerenja o namjeni zemljišta, uvjerenja o uporabi, uvjerenja o vremenu gradnje, ovjere etažnih elaborata. Omogućavanje uvida u dokumente prostornog uređenja Grada Labina.

Poslove Upravnog odjela možete pogledati detaljnije pod PLANIRANJE, GRADNJA I OKOLIŠ.

Djelatnike i kontakte u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju možete pogledati OVDJE.


AKTI
Program pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2016. godinu sa projekcijom za 2017. i 2018. godinu
Komunalni doprinos - odluka, obrazloženje i upute
Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Labina


ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU:

Primanje stranaka:
Ponedjeljak od 8:30 do 10:30 sati
Utorak od 13:00 do 17:00 sati
Srijedom i petkom stranke po pozivu službene osobe
Četvrtkom se stranke ne primaju

Informacije putem telefona :
Svaki radni dan osim četvrtka od 8:30 do 10:30 sati, utorkom od 10:00 do 11:00 sati
- dnevni odmor svaki dan od 11:00 do 11:30, utorkom od 12:00 do 12:30

Kontakti

Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju

Anamarija Lukšić, dipl. ing. građ.

+385 52 866 826

anamarija.luksic@labin.hr

Voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju

Renata Zulijani, dipl. ing. građ.

+385 52 866 825

renata.zulijani@labin.hr