Poslovi Gradonačelnika, Gradskog vije...

Poslovi Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opći poslovi

SADRŽAJ

Poslovi Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opći poslovi

U Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika, gradskog vijeća i opće poslove obavljaju se pravni, protokolarni, savjetodavni, stručni i administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika, kao i njihovih radnih tijela, pripremanje odluka, općih, pojedinačnih i drugih akata za sjednice Vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, te koordiniranje drugih tijela u pripremanju tih odluka i akata, pripremanje stručnih podloga, nacrta i prijedloga akata i drugih materijala iz djelokruga upravnog odjela, izrađivanje odluka i akata nakon sjednica i njihovo objavljivanje u «Služenim novinama Grada Labina» te arhiviranje, praćenje provođenja općih propisa i propisa iz alineje 2. ovog stavka, davanje mišljenja o zakonitosti i kvaliteti akata i drugih materijala koji se dostavljaju Vijeću i Gradonačelniku i njihovim radnim tijelima, poslovi u vezi s predstavljanjem Grada Labina u međunarodnim i međugradskim odnosima što podrazumijeva i suradnju s tijelima, ustanovama, udrugama i tvrtkama koje sudjeluju u spomenutim aktivnostima sa strane Grada, pravni i savjetodavni poslovi za upravne odjele Grada, zastupanje Grada pred pravosudnim i upravnim tijelima kada ti postupci nisu u djelokrugu drugih gradskih upravnih tijela, koordinacija i usmjeravanje gradskog punomoćnika u sudskim postupcima i upravnim postupcima pred drugim tijelima kad ti postupci nisu u djelokrugu drugih gradskih upravnih tijela, pripremanje i donošenje odluka i drugih akata vezano uz osnivanje i rad tijela ustanova i tvrtki u vlasništvu Grada, pripremanje protokola za svečane sjednice i prijeme, te o tome ažuriranje evidencije i dokumentacije, pružanje pravnih savjeta s područja pripreme, izrade i provođenja propisa iz djelokruga Vijeća i Gradonačelnika, pružanje stručne pomoći vijećnicima, Gradonačelniku i članovima radnih tijela Vijeća u izvršavanju njihovih prava i dužnosti, te informiranje istih o pitanjima od značaja za ostvarivanje njihove uloge, informiranja i promidžbe grada, organiziranja tiskovnih konferencija gradonačelnika i drugih dužnosnika Grada, pripreme priopćenja i izvješća za medije, poslovi vezani uz ostvarivanje prava na pristup informacijama, poslovi unutarnje revizije za cjelokupnu instituciju, proračunske korisnike i trgovačka društva u (su)vlasništvu Grada, koordinacija i rad s mjesnim odborima, koordinacija rada Savjeta mladih, drugi poslovi koji se odnose na ažuran rad Vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, poslovi koji se odnose na neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju u lokalnoj i mjesnoj samoupravi, poslovi protupožarne i civilne zaštite, poslovi vezani uz informacijski sustav gradske uprave ,briga o materijalnim i tehničkim pretpostavkama rada upravnih odjela i ureda, poslove pisarnice i arhive, poslove u vezi radnih odnosa djelatnika gradskih upravnih odjela te prava i obveza lokalnih dužnosnika, vođenje osobnih dosjea zaposlenika u upravnim odjelima, nabavke uredskog i ostalog potrošnog materijala te održavanja i čišćenja prostorija, zaprimanja upita i predstavki građana, te davanja odgovora na iste, davanja informacija o nadležnostima iz djelokruga rada upravnih odjela i ostalih organa i organizacija na području grada, praćenje i tumačenje pozitivnih propisa, obavljaju se pravni poslovi za ostala tijela Grada, obavljanje i drugih srodnih poslova iz ove oblasti i poslova koji su Upravnom odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, odlukama i drugim propisima, te drugi opći, upravni i pravni poslovi koji se ne obavljaju u drugim odjelima i drugi poslovi po nalogu Gradonačelnika.

Odsjek za protokol, promidžbu i suradnju

U Odsjeku za protokol, promidžbu i suradnju obavljaju se poslovi organiziranja, pripremanja i koordiniranja sjednicama koordinacija, planiranja i koordiniranja obveza Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika te pripremanje i koordiniranje sudjelovanja svih osoba koje po ovlaštenju predstavljaju Grad u protokolarnim događanjima; vođenje poslova protokola i organizacije službenih susreta s predstavnicima države, županije i gradova i ostalima; obavljanje poslova suradnje s trgovačkim društvima i ustanovama kojima je Grad osnivač, vlasnik ili suvlasnik na području odnosa s javnošću, kao i poslova vezanih za suradnju s predstavnicima medija, poslova promidžbe i stvaranja pozitivne slike o Gradu i aktivnostima koje provodi Grad;  pripremanje informacija, sažetaka i prezentacija te koordiniranje logistike za potrebe predstavljanja rada Grada Labina i službenih putovanja delegacija Grada Labina; koordiniranje, pripremanje i provođenje programa obilježavanja državnih i gradskih praznika, blagdana i spomendana; planiranje, organiziranje i provođenje manifestacija od značaja za Grad te obavljanje poslove ceremonijala; obavljanje složenijih poslova na uspostavljanju i održavanju suradnje s gradovima prijateljima; sudjelovanje u pripremi prijema građana koji se obraćaju Gradonačelniku i zamjeniku Gradonačelnika; obavljanje poslova službe informiranja, planiranje i objavljivanje informacija, a u domeni europskih projekata u kojima se Grad pojavljuje kao partner te obavljanje poslova komunikacije predviđenih projektima.

Poslovi odjela podijeljeni su po područjima:
GRADONAČELNIK
GRADSKO VIJEĆE
MJESNI ODBORI
SLUŽBENE NOVINE
SAVJET MLADIH
UNUTARNJA REVIZIJA
PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA
PRISTUP INFORMACIJAMA
PISARNICA I ARHIVA

Djelatnike i kontakte Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća možete pogledati OVDJE.

AKTI

Odluka o Godišnjoj nagradi Roberto i Daniela Giannini
Odluka o javnim priznanjima Grada Labina

REGISTRI
Registar ostalih ugovora

Kontakti

Pročelnica

Loreta Blašković, dipl. iur.

+385 52 866 812

loreta.blaskovic@labin.hr