Društvene djelatnosti

Društvene djelatnosti

SADRŽAJ

Društvene djelatnosti

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti obavljaju se sljedeći poslovi:

 • neposredno sudjelovanje, pravno praćenje i briga u odgoju, obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj skrbi, sportu, kulturi, tehničkoj kulturi,  
 • predlaganja programa javnih potreba Grada u djelatnostima odgoja, obrazovanja, sporta, kulture, tehničke kulture, socijalne skrbi i zdravstva,
 • osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost gradskih ustanova iz djelokruga društvenih djelatnosti (odgoj, obrazovanje, sport, tehnička kultura, socijalna skrb i zdravstvo),
 • praćenje programa rada javnih ustanova iz područja socijalne skrbi, podizanje kvalitete življenja korisnika, te podizanje kvalitete rada u ustanovama,
 • priprema prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i školstva iznad državnog pedagoškog standarda koji će se financirati iz gradskog proračuna,
 • izrada programa financiranja produženog boravka,
 • vođenje postupka stipendiranja studenata,
 • sudjelovanje u organizaciji posebnih prigoda i drugih programa iz područja odgoja i obrazovanja,
 • planiranje tekućeg i investicijskog održavanja, nabave opreme te hitnih intervencija i izgradnje kapitalnih objekata osnovnog školstva za koja su sredstva osigurana iz/ili posredstvom nadležnog Ministarstva,
 • poticanje suradnje sa Sportskom zajednicom u vezi sportskih manifestacija i manifestacija u tehničkoj kulturi od značenja za Grad,
 • provedba Socijalnog programa Grada i dodjelu različitih oblika pomoći socijalno ugroženim građanima,
 • poslovi vezani za financiranje i nadzor provedbe programa iz područja socijalne skrbi na lokalnoj razini, poglavito onih koji su usmjereni na pomoć socijalno osjetljivim i ugroženim skupinama građana, 
 • poslovi unapređenja zdravstvene zaštite na području Grada kroz suradnju s ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama u pogledu praćenja i analiziranja dostupnosti i unapređenja zdravstvene zaštite,
 • upravni i stručni poslovi osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u djelokrugu kulture 
 • praćenje i poticanje rada udruga u kulturi
 • Koordiniranje rada kulturnih vijeća i povjerenstava
 • koordiniranje pripreme kulturnih programa, manifestacija i projekata od interesa za Grad
 • stručna pomoć u realizaciji programa i rješavanju problematike korisnika proračuna Grada iz djelokruga Upravnog odjela
 • praćenje poslova iz djelokruga provedbe projekata zaštite i očuvanja kulturne baštine,
 • predlaganje i sudjelovanje u izradi strateških dokumenata kulturne politike Grada,
 • unapređenje rada udruga građana i promicanje sudjelovanja građana u odlučivanju, te razvoj civilnog društva, 
 • poticanje razvoja humanih vrijednosti i volonterskog rada
 • obavljanje i drugih srodnih poslova iz ove oblasti i poslova koji su u Upravnom odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, odlukama i drugim propisima, 
 • drugi poslovi po nalogu Gradonačelnika.


Poslovi odjela podijeljeni su po područjima:
ZDRAVLJE, SOCIJALNA POLITIKA I MLADI
STIPENDIJE
KULTURA I SPORT

Kontakti