O proračunu Grada Labina

O proračunu Grada Labina

SADRŽAJ

O proračunu Grada Labina

Gradski proračun je temeljni financijski dokument koji sadrži sve planirane godišnje prihode i primitke, te sve godišnje rashode i izdatke Grada i proračunskih korisnika Grada Labina. On je sredstvo za ostvarivanje potreba i volje građana našeg Grada raspoloživim sredstvima, način ostvarivanja fiskalne odgovornosti gradske uprave, te iskaz političkih ciljeva vlasti.  Na prijedlog Gradonačelnika proračun donosi Gradsko vijeće, a odnosi se na fiskalnu godinu za koju je donesen. Proračunom se detaljno planiraju programi i aktivnosti u vezi s korištenjem gradskog novca u fiskalnoj godini. Proračun Grada Labina sadrži opći i posebni dio.

 

 

Opći dio proračuna


•    račun prihoda i rashoda u kojem se iskazuju prihodi po vrstama iskazanim po pozicijama, klasama, skupinama, podskupinama i odjeljcima i rashodi po vrstama iskazani po klasama, skupinama i odjeljcima 
•    raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja)
•    račun financiranja u kojem se iskazuju svi primici od financijske imovine iskazani po klasama, skupinama, podskupinama i odjeljcima i izdaci za financijsku imovinu iskazani po klasama, skupinama i odjeljcima.

 

 

Posebni dio proračuna


•    raspored svih rashoda i izdataka proračuna po organizacijskoj klasifikaciji – razdjeli, glave i proračunski korisnici; po programskoj klasifikaciji koja definira, programe, aktivnosti te tekuće i kapitalne projekte; po ekonomskoj klasifikaciji prema računskom planu za proračunsko računovodstvo, prema izvoru financiranja, te po funkcijskoj klasifikaciji.

 

Proračun se može pratiti online kroz sljedeće aplikacije:

MOJ PRORAČUN

TRANSPARENTNOST PRORAČUNA