Statut Grada Labina

Statut Grada Labina

SADRŽAJ

Statut Grada Labina

Statutom Grada Labina se u skladu sa Zakonom, podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Grada Labina, njegova obilježja, javna priznanja, unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način rada njegovih tijela, način obavljanja poslova, oblici sudjelovanja građana u gradskim poslovima, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, zaštita autohtone etničke i kulturne osobitosti, osnove za organiziranje i ostvarivanje mjesne samouprave, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje i povezivanja jedinica lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu te druga pitanja važna za utvrđivanje prava, obaveza i odgovornosti Grada.