Zapisnici sa sjednica

Zapisnici sa sjednica

SADRŽAJ

Zapisnici sa sjednica

Sjednice Gradskog vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo u izuzetno opravdanim slučajevima i na drugi način. Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima  osam (8) dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti. Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i elektroničkim putem. Predsjednik Gradskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Gradskog vijeća minimalno jedanput u 3 mjeseca, u protivnom je to zakonski razlog za raspuštanje Vijeća. Predsjednik Vijeća je na temelju Statuta Grada Labina i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Labina dužan sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 vijećnika u Vijeću u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva, u protivnom sjednicu može sazvati Gradonačelnik Grada u roku od 15 dana. Ukoliko ni Gradonačelnik u propisanom roku ne sazove sjednicu, sjednicu Vijeća može na zahtjev 1/3 vijećnika u Vijeću sazvati čelnik Ministarstva uprave nadležan za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Materijali za sjednicu Gradskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, Gradonačelniku, zamjenicima Gradonačelnika, pročelnicima Upravnih odjela, predsjednicima Vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina, Vijećima nacionalnih manjina i sredstvima javnog priopćavanja. Sjednice Gradskog Vijeća su javne. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća uz suglasnost predsjednika Vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice.

Zapisnici sa sjednica u mandatnom razdoblju 2021.-2025. godine nalaze se u privitku.

 

Arhiva zapisnika - prethodni mandati:

Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća (mandat 2017. - 2021.)
Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća (mandat 2013. - 2017.)
Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća (mandat 2009 - 2013.)