Stalna radna tijela

Stalna radna tijela

SADRŽAJ

Stalna radna tijela

Zadatak stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Labina je razmatranje određenih pitanja i priprema prijedloga o tim pitanjima za odlučivanje na sjenici Gradskog vijeća, kao i izvršavanje određenih zadaća od interesa za Gradsko vijeće. U tom, smislu radna tijela nakon provedene rasprave zauzimaju stajališta, odnosno utvrđuju prijedloge akata i o tome izvješćuju Gradsko vijeće.Stalna radna tijela Gradskog vijeća se osnivaju Statutom Grada Labina i Odlukom o osnivanju radnih tijela kojim općim aktima se uz osnivanje utvrđuje i njihov  sastav i zadaci. U cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada, Gradsko vijeće posebnom odlukom, na temelju Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 23/07.), osniva Savjet mladih kao svoje savjetodavno tijelo.

Stalna radna tijela osnovana Statutom Grada Labina su:
Mandatna komisija 
Komisija za izbor i imenovanja
Komisija za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost 

Stalna radna tijela osnovana Odlukom o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Labina su:
Komisija za dodjelu priznanja
Komisija za predstavke i prijedloge
Komisija za nacionalne manjine
Odbor za suradnju sa općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju
Odbor za kulturu
Odbor za sport
Odbor za rad, zdravstvo i socijalna pitanja
Odbor za predškolski i školski odgoj i obrazovanje
Odbor za gospodarstvo
Odbor za financije
Odbor za zaštitu okoliša
Odbor za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove
Odbor za mjesnu samoupravu

Stalno savjetodavno tijelo Gradskog vijeća je Savjet mladih Grada Labina.

ARHIVA 2017.-2021.