Gradonačelnik i zamjenica Gradonačeln...

Gradonačelnik i zamjenica Gradonačelnika

SADRŽAJ

Gradonačelnik i zamjenica Gradonačelnika

Gradonačelnik Grada Labina Valter Glavičić

 Ds C1205

Gradonačelnik Grada Labina zastupa Grad Labin i nositelj  je izvršne vlasti. Mandat Gradonačelnika traje četiri godine, a dužnost obnaša profesionalno. Dužnost Gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti u Gradu, njegov hijerarhijski položaj u odnosu na Gradsku upravu i njegov radnopravni položaj te prava i obveze koje proizlaze iz profesionalnog obavljanje te dužnosti, uređeni su Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom Grada Labina, Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Labina i drugim propisima.

 

Zamjenica Gradonačelnika

 Ds C1215

Gradonačelnik ima jednog zamjenika. Zamjenik gradonačelnika bira se, kao i gradonačelnik, na način propisan Zakonom o lokalnim izborima. Gradonačelnika, ako je duže vrijeme spriječen ili odsutan, u obavljanju njegove dužnosti zamjenjuje zamjenik gradonačelnika. Obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga, gradonačelnik može povjeriti zamjeniku, koji je, u njihovu obavljanju, dužan pridržavati se uputa gradonačelnika. Povjeravanjem poslova zamjeniku, gradonačelnik ne prestaje biti odgovoran za njihovo obavljanje.

 

Prijem građana kod Gradonačelnika

Gradonačelnik i zamjenica Gradonačelnika građane primaju utorkom u vremenu od 14,00 do 17,00 sati, uz prethodnu najavu kod tajnice gradonačelnika na telefonu +385 52 852 078 ili putem elektroničke pošte na: ured.grada@labin.hr. Gradonačelnika i Gradsku upravu možete pitati direktno slanjem obrasca kojeg možete preuzeti OVDJE ili putem facebook stranice.

Kontakti

Gradolnačenik

Valter Glavičić

+385 52 852 078

gradonacelnik@labin.hr

Zamjenica Gradonačelnika

Federika Mohorović Čekada

+385 52 852 078

federika.mohorovic(at)labin.hr