Akti Gradonačelnika

Akti Gradonačelnika

SADRŽAJ

Akti Gradonačelnika

Akti iz 2023. godine

 

Službene novine broj 9 - od 8. kolovoza 2023. 

71. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu (RIŠ)

Službene novine broj 8 - od 27. srpnja 2023.


68. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu za 2023. godinu
69. Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa poslovnih prostora koji se dodjeljuju udrugama na korištenje
70. Odluka o pravu na pomoć za nabavu školskog pribora za školsku godinu 2023./2024.

Službene novine, broj 7. - od 3. srpnja 2023.


 
55. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ Labin
 56. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Plana upisa za pedagošku godinu 2023./2024
 57. Odluka o odabiru ponude
 58. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu
 59. Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za provedbu upisa u Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ Labin
 60. Odluka o osnivanju Gospodarskog vijeća Grada Labina
 61. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina
 62. Odluka o poništenju u predmetu nabave Sanitarne opreme i galanterije – opremanje Doma za starije osobe Labina
 63. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2023./2024
 64. Odluka o odabiru ponude (sanitarna oprema i galanterija)
 65. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog promjene Cjenika usluge parkiranja na području Grada Labina od  26. travnja 2023. godine
 66. Rješenje o imenovanju članova Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Labina
 67. Odluka o odabiru ponude (digitalni mamograf s tomosintezom)

Službene novine broj 5-od 26. travnja 2023.


48. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu
49. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu
50. Odluka o odabiru ponude
51. Zaključak o ostvarivanju prava na korištenje nužnog smještaja na području Grada
52. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ Labin
53. Očitovanje na Prijedlog novog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
54. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog novog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada


Službene novine broj 4-od 11. travnja 2023.


42. Odluka o najnižem iznosu godišnje naknade za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom u Gradu Labinu
43. Odluka o cijeni usluge prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom u Gradu Labinu
44. Odluka o raspisivanju i objavi javnog poziva za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom na području Grada Labina
45. Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa poslovnih prostora koji se dodjeljuju udrugama na korištenje
46. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu za 2023. godinu
47. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave


Službene novine broj 3 - od 31. ožujka 2023.


24. Odluka o imenovanju koordinatora za popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti
25. Zaključak o prihvaćanju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - deratizacija dezinsekcija i dezinfekcija na području Grada Labina za 2023. godinu
26. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga u području razvoja malog gospodarstva za 2023. godinu
27. Odluka o dodjeli jednokratne pomoći povodom uskršnjih blagdana
28. Odluka o odabiru ponude u predmetu nabave Oprema za potrebe Doma za starije osobe Labin za Grupu 1.: Tipska oprema i oprema po narudžbi
29. Odluka o odabiru ponude u predmetu nabave Oprema za potrebe Doma za starije osobe Labin za Grupu 2.: Računalna i multimedijska oprema
30. Odluka o odabiru ponude u predmetu nabave Oprema za potrebe Doma za starije osobe Labin za Grupu 3.: Medicinski namještaj
31. Odluka o odabiru ponude u predmetu nabave Oprema za potrebe Doma za starije osobe Labin za Grupu 4.: Medicinska oprema i uređaji te ostali medicinski inventar
32. Odluka o odabiru ponude u predmetu nabave Oprema za potrebe Doma za starije osobe Labin za Grupu 5.: Tekstil
33. Odluka o poništenju u predmetu nabave Oprema za potrebe Doma za starije osobe Labin za Grupu 6.: Sanitarna oprema i galanterija
34. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga i neprofitnih organizacija za 2023. godinu – Razvoj civilnog društva
35. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga i neprofitnih organizacija iz područja socijalne skrbi i zdravstva za 2023. godinu
36. Odluka o imenovanju Povjerenstva za primopredaju i kontrolu stanova i poslovnih prostora
37. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za područje GRADA LABINA za 2022. godinu
38. Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa poslovnih prostora koji se dodjeljuju udrugama na korištenje
39. Odluka o najnižem iznosu godišnje naknade za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom u Gradu Labinu
40. Odluka o cijeni usluge prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom u Gradu Labinu
41. Odluka o raspisivanju i objavi javnog poziva za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom na području Grada Labina


Službene novine broj 2 - od 20. veljače 2023.


13. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu (prve izmjene i dopune)
14. Plan nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu
15. Odluka o odabiru ponude
16. Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada Labina
17. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu
18. Zaključak
19. Zaključak o ostvarivanju prava na naknadu za troškove stanovanja u 2023. godini
20. Odluka o odabiru ponude
21. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte iz područja kulture za 2023. godinu
22. Odluka o dodjeli financijskih sredstava - potpora za programske sadržaje medija u 2023. godini
23. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Labina

Službene novine Grada Labina, broj 1 - od 19. siječnja 2023.


1. Izmjena i dopuna savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2022. godini
2. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Labin
3. Godišnji Plan raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobrokoje provode udruge na području Grada Labin
4. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća Grada Labina
5. Odluka o odabiru ponude
6. Godišnji plan upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Labina za 2023. godinu
7. Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2023. godinu
8. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na treće izmjene cjenika naplate parkiranja na području Grada Labina, Broj: 1-2/2023
9. Zaključak
10. Zaključak
11. Plan prijma u službu za 2023. godini
12. Izmjene i dopune Pravilnika o financiranju programskih sadržaja medija