Pretraživanje

Zdravlje

Labin danas > Zdravlje

"Zdravlje se stvara tamo gdje ljudi žive, gdje se vole, rade i igraju."

Promicanje zdravlja predstavlja pokret koji ljudima omogućuje aktivno sudjelovanje u unapređenju svog zdravlja. Cilj je promicanja zdravlja omogućiti pojedincima i zajednicama povećanu kontrolu nad čimbenicima koji uvjetuju zdravlje (determinantama zdravlja). Taj koncept zdravlja ističe pozitivne potencijale i sposobnosti i pojedinca, i zajednice. U promicanju zdravlja neophodno je aktivno sudjelovanje svih važnih društvenih sektora (unutar i izvan sustava zdravstva), kreatora zdravstvene politike i samih građana, kojima je pravo na zdravlje zajamčeno Ustavom kao osnovno ljudsko pravo. Programima u zdravstvu pruža se viši zdravstveni standard građanima Labina od onog koji propisuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Program je najvećim dijelom usmjeren na preventivnu zdravstvenu zaštitu s ciljem smanjenja učestalosti bolesti u čijem nastanku i tijeku značajnu ulogu imaju različita za zdravlje rizična ponašanja. Programom zdravstva Grad osigurava sredstva za sufinanciranje Zavoda za hitnu medicinu Labin. Od 2014. godine Grad Labin i općine Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja sufinanciraju dodatan dvanaestosatni tim T2  Zavoda za hitnu medicinu Labin, čime se dodatno podiže razina kvalitete pružanja zdravstvenih usluga na području Grada Labina.
Značajna sredstva planirana su i za preventivne zdravstvene programe ranog otkrivanja raka dojke (besplatni mamografski pregledi bez uputnica) i rad grudnog kirurga, te cjepivo protiv Humanopapiloma virusa (cijepljenje učenica VII. razreda osnovnih škola). Programom analize kvalitete prehrane provodi se kontrola ispravnosti i kvalitete prehrane te higijensko-sanitarni nadzor u dječjem vrtiću i osnovnim školama. Nastavlja se i sufinanciranje rada logopeda i psihologa u Labinu. U dobar primjer promicanja zdravlja u Hrvatskoj ubraja se projekt Svjetske zdravstvene organizacije pod nazivom "Zdravi grad".

1_gradski programi.jpeg (48 KB)Gradski programi 2_slika zdravlja.jpg (62 KB)Gradska slika zdravlja 3_zdravstvene ustanove.jpg (195 KB)Zdravstvene ustanove
4_zdravi grad.png (75 KB)
Labin Zdravi grad
5_treća dob.png (318 KB)Centar +65 za pomoć starijim osobama 6_e-zdravstveno.jpg (64 KB)e-zdravstveno

7_kartica zdravstvenog.jpg (58 KB)Zahtjev za izdavanje Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO)    
               


;