Pretraživanje

Zakljucak o rasporedivanju sredstava politickim strankama zastupljenim u Gradskom vijecu

Srijeda, 08. Veljače 2012. - 10:32

Sukladno Odluci o financiranju politickih stranaka zastupljenih u Gradskom vijecu Grada Labina, gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika donio je Zakljucak o rasporedivanju sredstava politickim strankama.

U Proracunu Grada Labina za tu je namjenu osiguran iznos od 140 tisuca kuna,  a sukladno clanku 2. i 3. Odluke o financiranju politickih stranaka. Sredstva se rasporeduju politickim strankama koje imaju najmanje jednog vijecnika u Gradskom vijecu, tako da pojedinoj politickoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijecnika u trenutku konstituiranja Gradskog vijeca.

Ukoliko pojedini vijecnik ili više njih nakon konstituiranja Gradskog vijeca napuste ili promijene clanstvo u politickoj stranci, financijska sredstva koja se rasporeduju ostaju politickoj stranci kojoj je vijecnik pripadao u casu konstituiranja Gradskog vijeca.

U slucaju udruživanja dviju ili više politickih stranaka, financijska sredstva pripadaju politickoj stranci koja je pravni slijednik politickih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati. Ujedno, za svakog izabranog vijecnika podzastupljenog spola, politickim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predvidenog po svakom vijecniku

 

Osiguran iznos od 140 tisuca kuna

Sukladno tome, Istarskom demokratskom saboru (IDS) koji ima devet vijecnika u Gradskom vijecu, od cega cetiri žena osiguran je godišnji iznos od  67.172,00 kuna, Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske (SDP) sa cetiri vijecnika od cega jedna žena iznos od 29.290,00 kuna a Hrvatskoj stranci umirovljenika (HSU) s dva vijecnika 14.277,00 kuna. Bošnjackoj demokratskoj stranci Hrvatske (BDSH) , Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ) i Nezavisnoj gradskoj listi nositelja Williama Negria zastupljenima sa jednim vijecnikom osiguran je iznos od 7.131,00 kuna a Nezavisnoj gradskoj listi nositeljice Tamare Nestorovic sa jednom vijecnicom iznos od 7.868,00 kuna.

Predvidena sredstva doznacuju se na racun politicke stranke, tromjesecno u jednakim iznosima.


Prilozi