Pretraživanje

Vertikalna poslovna signalizacija

Srijeda, 06. Siječnja 2010. - 17:55

U 2010. Labin 2000 d.o.o. nastavlja sa projektom vertikalne poslovne signalizacije koja predstavlja nastavak aktivnosti zapocetih u 2008. godini. U cilju lakšeg snalaženja, pružanja kvalitetnih informacija, unapredenja nacina obavještavanja te stvaranja neposrednijih veza kupac – davatelj usluga, zapoceto je sa realizacijom postavljanja signalizacije. Postavljena je poslovna signalizacija na prometno najfrekventnijim tockama u gradu Labinu, i to na sljedecim lokalitetima: Zelenice (blizina gradskog stadiona), Zelenice (neposredno kraj restorana Marina) i dolazak iz Pule (prije skretanja u Rudarsku ulicu). Za svaki od ovih lokaliteta, ishodovane su dozvole od Županijskih cesta, Županijske uprave za ceste te organa državnih cesti. Druga faza standardizacije signalizacije je odradena u 2009. godini projektom uredenja Rive Rabac ciji je sastavni dio bio i priprema prodajnih panoa za brodare, te se sada ukupno broji 8 takvih panoa.

Ove dvije aktivnosti organizirane su sa partnerima ovog projekta, a to su Grad Labin, Mjesni odbor Rabac, Lucka uprava, Lucka kapetanija, 1. maj d.o.o. i Turisticka zajednica Grada Labina. Iz redova ovih partnera je formiran tim sa kojim je dogovoreno i usuglašeno unificirano rješenje za vertikalnu poslovnu signalizaciju. Glavna misao vodilja u odabiru unificiranog rješenja za vertikalnu poslovnu signalizaciju jest vidljivost, razumljivost, jednostavnost, jednoobraznost i kvaliteta vizualne komunikacije. Posebne reklamne table u bitnome se razlikuju od vertikalne poslovne signalizacije. Naime, vertikalna poslovna signalizacija usmjerava na jednoobrazan nacin kupce do davatelja usluga time što je postavljena na frekventne gradske lokalitete.

Posebne reklamne table za poslovne subjekte jesu i biti ce i dalje dozvoljene, no za svaku od njih je potrebno ishodovati suglasnosti od Grada, dozvole od Županijskih cesta, Županijske uprave za ceste te organa državnih cesti. Posebne reklamne table za poslovne subjekte ujedno i jesu zamišljene da ih kreira korisnik po vlastitim poslovnim politikama, uvažavajuci svoju poslovnu individualnost te prepoznatljivost na tržištu. Dozvole su i u ovom slucaju potrebne kako svojim postavljanjem ne bi ogranicavale ili ometale sudionike u prometu ili pješake u pješackim zonama te kako bi bile uskladene sa buducim planovima za gradsko uredenje zelenih površina, buduci da su najcešce postavljane neposredno uz prometnice. Dodatno, potrebno je i ispitati na svakom lokalitetu postojanje infrastrukturne mreže te organizirati postavljanje, kako vertikalne poslovne signalizacije tako i posebnih reklamnih tabli na nacin da se osigura zaštita te iste infrastrukturne mreže.

Dosad je obaviješteno više poslovnih subjekata koji imaju postavljene reklame, a naš je cilj u konacnici da svaka postavljena reklamna tabla ima sve potrebne dozvole i suglasnosti. Uvjeti da bi se izdala suglasnost i ishodovale sve potrebne dozvole jest postavljanje reklamnih tabli na nacin kako je prethodno opisano, a to je da ne bi ogranicavali ili ometali sudionike u prometu ili pješake u pješackim zonama te da bi se sacuvala postojeca infrastruktura na danoj lokaciji.

U konacnici, namjera je zadržati kvalitetu gradskih javnih površina na nacin kako je to i dosad bilo uobicajeno što je u više navrata potvrdeno nagradama koje je Grad Labin osvojio prethodnih godina za uredenost na visokoj razini. Jacanjem umrežavanja u ovom projektu u konacnici se može dobiti još veca razina kvalitete uredenosti našega grada.