Pretraživanje

Veceras 4. redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Labina

Ponedjeljak, 23. Rujna 2013. - 12:04

Na temelju clanka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektorirani tekst, 8/13.), saziva se 4. redovna sjednicu Gradskog vijeca Grada Labina, koja ce se održati u  ponedjeljak, 23. rujna 2013. godine u 18,00 sati, u prostorijama Velike vijecnice Grada Labina, Titov trg 11. Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeci

D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeca Grada Labina
  2. Donošenje Zakljucka o primanju na znanje Izvješca o poslovanju TD 1. Maj Labin d.o.o. Labin za 2012. godinu  - prezentacija Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13.)
  3. Donošenje Zakljucka o primanju na znanje Izvješca o poslovanju TD Labin 2000 d.o.o. Labin za 2012. godinu
  4. Donošenje Zakljucka o prihvacanju Godišnjeg izvješca o radu Djecjeg vrtica „Pjerina Verbanac“ Labin za pedagošku 2012/2013. godinu
  5. Donošenje Zakljucka o prihvacanju Izvješca o radu Gradonacelnika Grada Labina za razdoblje sijecanj-lipanj 2013. godine
  6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje TD Vodovod Labin d.o.o. Labin
  7. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natjecaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Labin sa prijedlogom natjecaja
  8. Donošenje Rješenja o razrješenju clana Zapovjedništva civilne zaštite Grada Labina
  9. Donošenje Rješenja o imenovanju clana Zapovjedništva civilne zaštite Grada Labina.