Pretraživanje

Usvojene prve Izmjene i dopune Proracuna Grada Labina za 2011. godinu sa pripadajucim programima

Utorak, 28. Lipnja 2011. - 10:18

Sinoc su vijecnici Gradskog vijeca Grada Labina na 20. redovnoj sjednici Gradskog vijeca usvojili Prve Izmjene i dopune Proracuna Grada Labina za 2011. godinu i projekciju za 2012. i 2013. godinu sa pripadajucim programima.

Prve Izmjene i dopuna Proracuna Grada Labina rezultat su pokrica ostvarenog manjka prihoda nad ostvarenim rashodima u 2010. godini. Temelje se na Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrdivanje bilancnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini, i uravnoteženju odredenih prihoda i rashoda proracuna 2011. godine izvršenih na osnovu analize ostvarenja za period sijecanj – svibanj 2011. godine. Ukupni prihodi i primici proracuna po izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 70.551.912 kuna odnosno za 2,6% manje od tekuceg plana. Iz planiranih prihoda nadoknaduje se manjak prihoda nad rashodima iz 2010. godine, te planirani prihodi kojima se nadoknaduju planirani rashodi u 2011. godini iznose 69.734.618 kuna. Toliko iznosi i plan rashoda i izdataka za 2011. godinu, a isti je za 3,7% ili 2.672.412 kuna manji od postojeceg plana.

Prihod od poreza povecan je za 1% ili 250.000 kuna, a odnosi se na povecanje poreza i prireza na dohodak utvrden u postupku nadzora za 320.000 kuna i smanjenje poreza na tvrtku za 100.000 kuna. Najznacajnije promjene smanjenja prihoda planirano je u skupini prihoda od pomoci gdje je planirano smanjenje kapitalnih pomoci iz državnog proracuna za poduzetnicku zonu Vinež druga faza, smanjenje kapitalnih pomoci za rekonstrukciju ceste Labin – groblje, vezano na smanjenje obima radova u 2010. godini.  Osim navedenih smanjenja u podskupini pomoci planirano je povecanje planiranih sredstava na poziciji Fonda za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Cere i povecanje sredstava Državnog proracuna za sanaciju Crkve Svete Marije Magdalene. Prihodi od imovine smanjeni su za 100.000 kuna ili 1,9%, a smanjenje se odnosi na manji broj javnim površina koje se koriste s obzirom na zatvaranje prodajnih mjesta u kioscima. Prihodi od komunalnih pristojbi i po posebnim propisima smanjenji su za 3,4%, a prvenstveno se odnosi na smanjenje planiranih sredstava od komunalnog doprinosa, i manjim dijelom sredstva od komunalne naknade. U skupini ostalih prihoda povecanje od 32,5% odnosi se na sredstva Turisticke zajednice Grada Labina za sufinanciranje ograde na šetnici u Rapcu.

Rashodi poslovanja povecani su za 1%, a prvenstveno se odnose na povecanje materijalnih rashoda koje se financiraju iz tekucih donacija, odnosno rashodi za ogradu u Rapcu i namjenske donacije za kulturne i sportske manifestacije. Smanjenje rashoda planirano je za nabavu nefinancijske imovine, a razlog je smanjenje prihoda kojim se financiraju navedeni rashodi i pokrice manjka prihoda iz 2010. godine. Sveukupni rashodi i izdaci proracuna po prvim Izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 69.734.618 kuna odnosno smanjenje iznosi 2.672.412 ili 3.7%.