Pretraživanje

Usvojen izvještaj o polugodišnjem izvršenju Proracuna Grada Labina

Srijeda, 03. Kolovoza 2011. - 8:06

Gradski vijecnici su na sjednici Gradskog vijeca Grada Labina održanoj u ponedjeljak, 1. kolovoza 2011. godine prihvatili  Izvještaj o izvršenju Proracuna Grada Labina za razdoblje sijecanj – lipanj 2011.

Ukupni prihodi i primici Proracuna Grada Labina za razdoblje sijecanj – lipanj 2011. godine, planirani su u iznosu od 70.551.912 kuna, a izvršeni su u iznosu od 30.182.698 kuna ili 42,8% od planiranih.

Prihodi poslovanja koji cine 87% planiranih prihoda i primitaka, a u izvršenju imaju 84% ucešca. Ostvareni su u iznosu od 25.430.527 kuna ili 41,5% od godišnjeg plana. U okviru prihoda poslovanja, a u odnosu na plan i znacenje, najvece ostvarenje imaju prihodi od poreza, koji su ostvareni u iznosu od 11.821.546 kuna ili 48,6% godišnjeg plana. Najznacajniji je porez i prirez na dohodak koji je ostvaren u iznosu od 10.633.684 kuna, što iznosi 51% godišnjeg plana, te se na porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada odnosi 8.831.000 kuna ili 50,8% godišnjeg plana, a to je za 1.210.000 kuna ili 12% manje od ostvarenog u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 2.638.000 kuna ili 52% godišnjeg plana, a prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima naplaceni su u iznosu 5.250.000 kuna što cini 31,7% godišnjeg plana. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u visini od 1.787.000 kuna ili 32,5% godišnjeg plana, a najviše su podbacili prihodi od prodaje stanova. Primici od zaduživanja ostvareni su u iznosu od 2.964.000 kuna ili 79% planiranih.  

Ukupni rashodi i izdaci proracuna ostvareni su u iznosu od 29.322.104 kuna ili 42% godišnjeg plana. U strukturi rashoda najvece ucešce od 78,7% imaju rashodi poslovanja koji su ostvareni u iznosu od 23.077.000 kuna ili 43,3% godišnjeg plana.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine sa ucešcem od 17,5% u ukupnim rashodima, ostvareni su u iznosu od 5.141.000 kuna ili 37,3% godišnjeg plana i uskladeni su sa namjenskim prihodima iz kojih se financiraju. Izdaci za oplatu zajmova izvršeni su u iznosu od 1.103.000 kuna ili 41,2% godišnjeg plana, a placeni su prema dospjecu.

Višak prihoda nad ostvarenim rashodima u prvom polugodištu tekuce godine iznosi 860.593 kune iz kojeg se namiruje manjak protekle godine od 817.000, a razlika je ostvareni višak u iznosu od 43.299 kuna.