Pretraživanje

Upravni odjeli

Građani i gradska uprava > Upravni odjeli

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Labina ustrojava se Gradska uprava Grada Labina. Tijela Gradske uprave Grada Labina su:
Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove
79_2008051294213.jpg (18 KB)
Upravni odjel za

komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom
uopf20060206181720.jpg (15 KB)
Upravni odjel za proračun i financije
36_20060403154646.jpg (14 KB)
Upravni odjel za d
ruštvene djelatnosti
130716193129333.jpg (6 KB)
Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izadavanje akata za gradnjuUpravni odjel za gospodarstvo i EU projekte 
Unutar Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju, kao posebna ustrojstvena jedinica, ustrojen je Odsjek za prostorno uređenje i izdavanje akata za gradnju.

U tijelima Gradske uprave obavljaju se poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada Labina kao i poslovi državne uprave prenesenih na Grad kao jedinicu lokalne samouprave utvrđeni zakonom, Statutom Grada Labina, Odlukom o ustrojstvu Gradske uprave Grada Labina i Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave.

Prilozi


;