Pretraživanje

Kontakt

Građani i gradska uprava > Proračun > Kontakt

IndigoBlu-9.jpg (91 KB)
Pročelnica
Marija Kadoić Balaško, oec.
Tel: +385 52 866 831
Fax: +385 52 852 732
E-mail: odjel-financ(at)labin.hr
             marija.kbalasko(at)labin.hr

U Upravnom odjelu za proračun i financije obavljaju se slijedeći poslovi:

  • zaduženja, naplate i knjigovodstvene evidencije prihoda od: komunalnog doprinosa i naknada za priključke na otpadne vode i vodoopskrbu, naknade za korištenje javnih površina i koncesija, zakupnine i stanarine za poslovne prostore i stanove u vlasništvu Grada, prodaje društvenih stanova, prodaje poslovnih prostora, zgrada i zemljišta u vlasništvu i na upravljanju Grada 
  • naplate prihoda navedenih u alineji 1. poduzimanjem mjera naplate, opomene, utuženja, ovrhe, prisilna naplata i dr.
  • financijsko-računovodstvene poslove Proračuna Grada (izvršenje proračuna, vođenje glavne knjige i pomoćnih knjiga, obračun i isplatu plaća, naknada i ugovora o djelu i drugih izdataka sa pratećim evidencijama i izvješćima, izrade statističkih i financijskih tromjesečnih i godišnjih izvješća).
  • izrade planske dokumentacije, proračuna i financijskih planova (izrada podloga za planiranje, ostvarenje proračuna, vlastitih procjena o kretanju prihoda i rashoda za naredna razdoblja, izrada izvješća o ostvarenju proračuna i predlaganje mjera za ostvarivanje planiranih veličina, izrada izmjena proračuna, izrada akata za izvršenje proračuna – odluka i zaključaka).
  • vođenje jedinstvene evidencije polica osiguranja imovine Grada i naplata odštetnih zahtjeva za nastale štete, 
  • financijsko-računovodstveni poslovi za tvrtke, proračunske korisnike i udruge po posebnoj odluci,
  • suradnja i koordinacija na izradi i realizaciji financijskih planova i izvješća proračunskih korisnika,
  • drugi srodni poslovi iz ove oblasti koji su upravnom odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, odlukama i drugim propisima,
  • drugi srodni poslovi po nalogu Gradonačelnika.

Osim navedenog Upravni odjel obavlja i poslove riznice proračuna Grada i pravnih osoba proračunskih korisnika sukladno posebnom naputku o postupanju proračunskih korisnika u sustavu lokalne riznice Grada Labina.

Poslovi odjela podijeljeni su po područjima:
PRORAČUN
ODGOJ I OBRAZOVANJE


Djelatnike i kontakte Upravnog odjela za proračun, financije i društvene djelatnosti možete pogledati OVDJE.

PRORAČUN GRADA LABINA
Proračun za 2019. godinu
Arhiva ranijih godina

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Završni izvještaj za 2018. godinu
Završni izvještaj za 2017. godinu
Konsolidirani financijski izvještaji za 2017. godinu
Konsolidirani financijski izvještaji za 2016. godinu
Završni izvještaj za 2016. godinu

Završni izvještaj za 2015. godinu
Završni izvještaj za 2014. godinu

DONACIJE I SPONZORSTVA

Popis korisnika donacija za period od 01.01.-30.06.2019.pdf (124 KB)
Popis korisnika donacija za 2018.godinu.pdf (134 KB)
Popis korisnika donacija za 2017.pdf (137 KB)
Popis korisnika donacija za 2016. godinu
Popis korisnika donacija za 2015. godinu
Popis korisnika donacija za 2014. godinu
Popis korisnika donacija za 2013. godinu

OSTALI AKTI
Odluka o lokalnim porezima Grada Labina
Odluka o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina
Odluka o izmjeni Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina
Odgoda plaćanja sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu placanja, obrocnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomican otpis potraživanja - fizička  osoba Murtić Selmira
Odgoda plaćanja sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja - fizička osoba Matošević Gordana


;