Pretraživanje

Udruga Alfa Albona poziva mlade na popunjavanje online ankete

Petak, 03. Veljače 2012. - 12:57

Udruga za mlade Alfa Albona u suradnji sa Savjetom mladih Grada Labina, provodi projekt Studija mladih kojom ce se ustanoviti i analizirati osnovne znacajke društvenog položaja, problema i potreba mladih Grada Labina. Posebna pozornost posvecuje se detektiranju problema mladih i potreba u podrucjima obuhvacenim Nacionalnim programom djelovanja za mlade u Republici Hrvatskoj, a koja ujedno predstavlja osnovni sadržaj programa djelovanja na lokalnoj razini.

Svrha istraživanja je dobivanje podloge za utvrdivanje prioritetnih potreba te izrada Programa djelovanja za mlade u Gradu Labinu, kao i akcijskog plana za provedbu tog programa. Dobiveni rezultati trebali bi omoguciti lokalnim tijelima vlasti izradu mjera i aktivnosti koje ce pridonijeti poboljšanju ukupnog društvenog položaja mladih u Gradu Labinu, smanjenju njihovih društveno uvjetovanih problema te uspješnijem zadovoljavanju postojecih i buducih potreba.

Jedna od tehnika anketiranja je online popunjavanje anketnog upitnika koji se sastoji od 88 pitanja, te je podijeljen u 2 linka.

Prvom dijelu ankete koji obuhvaca 82 pitanja možete pristupiti ovdje.

Nakon ispunjenog prvog dijela, drugom dijelu se pristupa kopiranjem linka navedenog nakon 82. pitanja ili ovdje.

Važne napomene:
* Šifre korisnika na oba dijela upitnika moraju biti identicne
* Nnline anketni upitnik ispunjavaju samo mladi u dobi od 18 do 29 godina s podrucja Labinštine.


Udruga za mlade Alfa Albona ovim putem se zahvaljuje svim mladima koji ce za potrebe projekta Studije mladih Grada Labina ispuniti ovaj anketni upitnik.

Ovaj projekt proveden je zahvaljujuci financijskoj potpori Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva na temelju Sporazuma o partnerstvu potpisanog sa Gradovima i Opcinama clanovima Fonda Gradova i Opcina: Buzet, Buje, Labin, Novigrad, Pazin, Vodnjan, Rovinj, Porec, Gracišce, Kanfanar, Marcana, Svetvincenat, Sv. Petar u Šumi, Vrsar, Tinjan, Motovun i Ližnjan.