Pretraživanje

U utorak 30. listopada održati će se 18. redovna sjednica Gradskog vijeća

Utorak, 23. Listopada 2018. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13. i 3/16.), saziva se 18. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u utorak, 30. listopada 2018. godine u 10,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Labin, Titov trg 11.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći DNEVNI RED
 

1.    Usvajanje Zapisnika sa 17. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2.    Prezentacija Krajobrazne osnove južnog priobalja Grada Labina

3.    Donošenje Odluke o donošenju  Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone Vinež – II faza

4.    Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Trećih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike

5.    Donošenje Odluke o osnivanju Poslovne zone Ripenda Verbanci

6.    Donošenje Odluke o proglašenju najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina u Labinu (stambena zona Kature – 3 građevne čestice)

7.    Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra nekretnini k. č. 165/1 k. o. Rabac u naselju Rabac

8.    Donošenje Odluke o reklamiranju na području Grada Labina

9.    Donošenje Odluke o dopuni Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina

10.  Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Labina

11.  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Trgovačkom društvu u većinskom vlasništvu Grada Labina 1. MAJ d.o.o. Labin

12.  Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2018. godinu

13.  Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

14.  Donošenje Prvih izmjena Programa jačanja gospodarstva za 2018. godinu

15.  Donošenje Prvih izmjena i dopuna Socijalnog programa Grada Labina za 2018. godinu

16.  Donošenje Prvih izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2018. godinu

17.  Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Labina za 2018. godinu

18.  Donošenje Drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina za 2018. godinu

19.  Donošenje Drugih Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu i Plana implementacije razvojnih programa za 2018. godinu

20.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2018. godinu

21.  Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarstvo Gradskog vijeća Grada Labina.

Prilozi