Pretraživanje

U utorak, 26. ožujka održati će se 23. redovna sjednica Gradskog vijeća

Ponedjeljak, 18. Ožujka 2019. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13., 3/16.i 2/18.), saziva se 23. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u utorak, 26. ožujka 2019. godine u 10,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Labin, Titov trg 11.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 22. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina
2. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin
3. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Matije Vlačića Labin
4. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Centra „Liče Faraguna“ Labin
5. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Umjetničke škole Matka Brajše Rašana Labin
6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Studije prihvatnih kapaciteta turizma Grada Labina
7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge TD 1. MAJ LABIN d.o.o. Labin za 2018. godinu –Obrazac MZOIP
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Labina za razdoblje srpanj-prosinac 2018. godine
9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada,  troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog  odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Labina za 2018. godinu
10. Donošenje Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina
11. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Labina (Plodine)
12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Labina za 2018. godinu
13. Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Labina.

Prilozi