Pretraživanje

U utorak, 26. lipnja održati će se 14. redovna sjednica Gradskog vijeća

Utorak, 19. Lipnja 2018. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13. i 3/16.), saziva se 14. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u  utorak,  26. lipnja 2018. godine u 10,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Labin, Titov trg 11.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se  slijedeći  D N E V N I    R E D
 

1.    Usvajanje Zapisnika sa 13. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2.    Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Labin

3.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD VODOVOD LABIN d.o.o. Labin za 2017. godinu

4.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD LABIN STAN d.o.o. Labin za 2017. godinu

5.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Labin za 2017. godinu

6.    Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ Labin na potpisivanje Ugovora o energetskoj obnovi zgrade Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin, na adresi Prilaz Kršin 2

7.    Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin

8.    Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Labinu

9.    Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova za obilježavanje horizontalne signalizacije

10.  Donošenje Odluke o popisu poslovnih prostora koji se izlažu prodaji.

Prilozi