Pretraživanje

U utorak, 22. svibnja održati će se 12. redovna sjednica Gradskog vijeća

Ponedjeljak, 14. Svibnja 2018. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13. i 3/16.), saziva se 12. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u  utorak, 22. svibnja 2018. godine u 10,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Labin, Titov trg 11.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći D N E V N I    R E D
 

1.    Usvajanje Zapisnika sa 11. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2.    Donošenje Zaključka o Sustavu odvodnje otpadnih voda – Aglomeracije LABIN – RAŠA – RABAC

3.    Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2017. godinu

4.    Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu

5.    Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2018. godinu

6.    Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

7.    Donošenje Prvih Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Labina za 2018. godinu

8.    Donošenje Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina za 2018. godinu

9.    Donošenje Prvih izmjena Plana razvojnih programa za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu i Plan implementacije razvojnih programa za 2018. godinu

10.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2018. godinu

11.  Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike (III. Izmjene i dopune)

12.  Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Komisije za izbor i imenovanja

13.  Donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika

Prilozi