Pretraživanje

U tijeku ponovna javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna PPUGL, sutra javno izlaganje

Srijeda, 25. Rujna 2019. - 0:00

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. , 65/17.,  114/18. i 39/19.),  Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina – V. izmjene i dopune (Službene novine Grada Labina broj 16/17. i 16/18.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina KLASA  022-05/19-01/2-236, URBROJ: 2144/01-01-19-1  od  12. rujna 2019. godine, nositelj izrade Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju Grada Labina, objavljuje  P O N O V N U  J A V N U   R A S P R A V U  o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana  uređenja Grada Labina

 
1.    Objavljuje se III. ponovna javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana  uređenja Grada Labina  (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

2.    Prva javna rasprava o prijedlogu Plana provedena je kao javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina – V. izmjene i dopune dok je nakon stupanja na snagu Odluke o izmjeni i dopuni odluke o izradi  izmjena i dopuna PPUGL-a – V. izmjene i dopune (SNGL broj 16/18.) postupak nastavljen pod nazivom IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Labina .

3.    Prijedlog Plana kojeg je izradila tvrtka JURCON PROJEKT d.o.o. Zagreb utvrdio je Gradonačelnik Grada Labina  zaključkom KLASA  022-05/19-01/2-236, URBROJ: 2144/01-01-19-1  od  12. rujna 2019. godine.

4.    Treća Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Plana održat će se u razdoblju od 24. rujna 2019. godine do 01. listopada 2019. godine.   

5.    Za vrijeme trajanja III. ponovne javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid  u ulaznom holu upravne zgrade Grada Labina, Titov trg 11, Labin, radnim danom u vremenu od 9:00 do 14:00 sati.

6.    Prijedlog Plana bit će objavljen i na web stranici Grada Labina na adresi www.labin.hr.

7.    Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana održat će se za sve zainteresirane u četvrtak 26. rujna 2019. godine s početkom u 17,00 sati u Gradskoj knjižnici Labin (Polivalentna dvorana), Rudarska 1a.

8.   Mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja III. ponovne javne rasprave do zaključno 01. listopada 2019. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to:

  • postavljanjem  pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
  • davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  • uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe  neposredno u pisarnicu Grada Labina na adresi Titov trg 11 ili poštom na adresu: Grad Labin, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju, Titov trg 11, 52220 Labin.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe tijekom ponovne javne rasprave mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga Plana koji su u odnosu na prethodni prijedlog Plana izmijenjeni.

Izmjene koje su razlog ponavljanja javne rasprave i na koje se tijekom ponovljene javne rasprave mogu davati primjedbe su posebno naznačene u uvodu Obrazloženja Plana i u Sažetku za javnost.

9.    Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o III. ponovnoj  javnoj raspravi.

Objavu Javne rasprave te sve pripadajuće priloge pogledajte OVDJE!