Pretraživanje

U srijedu, 12. rujna održati će se 16. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina

Petak, 07. Rujna 2018. - 0:00Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13. i 3/16.), predsjednica Gradskog vijeća Grada Labina saziva 16. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u srijedu, 12. rujna 2018. godine u 10,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Labin, Titov trg 11

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

1.    Usvajanje Zapisnika sa 15. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD LABIN 2000 d.o.o. Labin za 2017. godinu

3.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Gradske knjižnice Labin za 2017. godinu

4.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Sportske zajednice Labin za 2017. godinu

5.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Labina za razdoblje siječanj- lipanj 2018. godine

6.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine

7.    Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova za održavanje javne rasvjete na području Grada Labina

8.    Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarski poslovi na području Grada Labina

9.    Donošenje Odluke o reklamiranju na području Grada Labina

10.  Donošenje Odluke o dopuni Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina

11.  Donošenje Odluke o proglašenju najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina u Poduzetničkoj zoni VINEŽ - I FAZA

12.  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti IVS - Istarskom vodozaštitnom sustavu d.o.o. Buzet za provedbu ulaganja na izgradnji sanitarne kanalizacije naselja Marceljani  u svrhu prijave na natječaj iz Programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

13.  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Pićan za Projekt – Građevina javne i društvene namjene – Vatrogasni dom

14.  Donošenje Odluke o otpisu duga fizičkim osobama.

Prilozi