Pretraživanje

Sutra 26. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina

Četvrtak, 28. Travnja 2016. - 10:05

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13.), saziva se 26. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u petak, 29. travnja 2016. godine u 18,00 sati u prostorijama Grada Labina, Velika vijećnica, Labin, Titov trg 11. Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći

D N E V N I    R E D
  1. Usvajanje Zapisnika sa 25. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina
  2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Labina za 2015. godinu
  3. Donošenje Zaključka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Labina za razdoblje 2016.-2019. godine
  4. Donošenje Godišnjeg programa razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Labina za 2016. godinu
  5. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za period siječanj - prosinac 2015. godine
  6. Donošenje Odluke o prihvaćanju načina financiranja kapitalnog projekta Grada Labina - rekonstrukcija i dogradnja postojeće sportske dvorane sa pomoćnom dvoranom, pratećim sadržajima i opremom
  7. Donošenje Odluke o zaduživanju kod Societe Generale-Splitske banke d.d. za financiranje kapitalnih projekata
  8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje
  9. Donošenje Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Labina.

Prilozi