Pretraživanje

Strategija razvoja Grada Labina

Strategije i projekti > Strategije > Strategija razvoja grada

U regionalnoj razvojnoj politici Republike Hrvatske i Europske unije, planiranje i programiranje su  jedan od temeljnih instrumenta. Premda sadašnji zakonski okvir (Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Strategija regionalnog razvoja republike Hrvatske) određuje da svaka područna (regionalna) samouprava treba imati županijsku razvojnu strategiju (ŽRS) neophodno je da takvu  strategiju imaju  i gradovi i općine (JLS), pa tako i grad Labin. Osim što je razvojna strategija nužan uvjet za korištenje fondova EU, za financiranje razvojnih projekata u razdoblju 2014.-2020., ona je ponajprije ključno sredstvo u upravljanju lokalnim i regionalnim razvojem. Grad Labin trenutno je u tijeku izrade Strategije razvoja Grada Labina, dokumenta koji na jednom mjestu analizira stanje razvoja i predlaže razvojne pravce za sve ključne sektore razvoja grada sukladno metodologiji i praksi koja se koristi kod izrade strateških dokumenata u Europskoj uniji.

PROCES IZRADE STRATEGIJE

Partnersko vijeće i četiri radne skupine (gospodarstvo, komunalne djelatnosti i zaštita okoliša, društvene djelatnosti i civilno društvo, prostorno planiranje i razvojni projekti) formirane su 20. travnja 2015. godine. Organizirane su radionice za izradu SWOT analize, na kojima se prema razvojnim područjima raspravljalo o snagama, slabostima, prilikama i prijetnjama. Nakon održanih radnih skupina, pristupilo se detaljnom prikupljanju raznih dokumenata i podataka potrebnih za analizu stanja. Budući je grad vrlo kompleksna organizacija sa mnoštvom sektora bitnih za izradu strategije, proces prikupljanja i definiranja dijelova analize stanja radio se kontinuirano tokom 2015. godine. Kroz cijeli proces izrade Strategije prikupljali su se projektni prijedlozi za bazu projekata. Na radnim skupinama finalno su formirani ciljevi, prioriteti i mjere koji su potom prezentirani i Partnerskom vijeću, nakon čega je Strategija data na Javno savjetovanje s građanima te upućena i usvojena na Gradskom vijeću Grada Labina 3. kolovoza 2016. godine.

Prilozi


;