Pretraživanje

Obitelj

Labin danas > Socijalna zaštita > Obitelj

Socijalna zaštita obitelji podrazumijeva:

  • osigurava se za subvencioniranje troškova stanovanja plaćanjem računa davatelju usluge za osobe koje ostvaruju pravo na subvenciju troškova stanovanja (subvencija električne energije, vode i otpadnih voda, subvencija odvoza smeća, subvencija najamnine, komunalne naknade, smještaja, te ostali troškovi stanovanja),
  • za umirovljenike starije od 60 godina osiguravaju se sredstva za subvencioniranje lokalnog prijevoza na relaciji Labin - Rabac, Labin - Raša i Labin - lokalno, te za učenike besplatni đački ljetni autobus,
  • za najugroženije građane osiguravaju se novčane pomoći od 100,00 kuna mjesečno,
  • za korisnike zajamčene minimalne naknade osigurana su sredstva za jednokratnu novčanu pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u iznosu od 950,00 kn sukladno članku 43. Zakona o socijalnoj skrbi i Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, a koje osigurava Istarska županija.

Kontakt osoba:
Pročelnik
Borjan Batagelj
Tel: +385 52 866 841
E-mail: borjan.batagelj(at)labin.hr


;