Pretraživanje

Savjetovanje s javnošću

Građani i gradska uprava > Savjetovanje s javnošću

ŠTO JE SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

Važan korak u unaprjeđenju normativnog okvira za savjetovanja s javnošću ostvaren je donošenjem Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) kojim je, između ostalog, određena i obveza donošenja i objavljivanja plana savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine.  

KOJI SE AKTI STAVLJAJU NA SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Grad Labin uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Labina. Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti. Krajnji je cilj olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

KAKO SE UKLJUČITI

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena svaki građanin može uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini nacrt dokumenta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu
loreta.blaskovic@labin.hr.

savjetovanje1.png (8 KB)
Otvorena savjetovanja
savjetovanje2.jpg (92 KB)
Završena savjetovanja
unnamed.jpg (46 KB)
Plan savjetovanja s javnošću
Kontakt:
Pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove
Loreta Blašković
Tel. +385 52 866 812
email:loreta.blaskovic@labin.hr

Prilozi


;