Pretraživanje

Savjet mladih Grada Labina

Zdravlje, socijalna politika i mladi > Mladi > Savjet mladih Grada Labina

Savjet mladih Grada Labina savjetodavno je tijelo Gradsko vijeće koje je osnovano u cilju uključivanja mladih u javni život Grada Labina. Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem na području Grada Labina, u dobi od 15 do 29 godina života. Savjet mladih Grada Labina broji 9 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Temeljem Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Labina i Statuta Grada Labina Gradsko vijeće Grada Labina donijelo Rješenje o izboru članova Savjeta mladih Grada Labina. Članovi Savjeta izabrani su na razdoblje od tri godine. U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

  • raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koji su od interesa za mlade
  • u suradnji s predsjednikom predstavničkog tijela inicira u predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, te način rješavanja navedenih pitanja
  • putem svojih predstavnika sudjeluje u radu predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade
  • sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih
  • potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja
  • predlaže i daje na odobravanje predstavničkom tijelu jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih
  • po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na sjednice savjeta mladih
  • potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade.

Savjet mladih Grada Labina komunicira sa mladima kroz službeni email savjet.labin@gmail.com te kroz društvenu mrežu Facebook https://www.facebook.com/SavjetMladihLabin/ 
Predsjednik Savjeta mladih Grada Labina
Danny Višković
Tel: + 385 52 866 841

Zamjenica predsjednika Savjeta mladih
Leonarda Milevoj
Tel: +385 52 866 841

Ostale članova Savjeta mladih Grada Labina možete pogledati OVDJE.

Prilozi


;