Pretraživanje

Rok za davanje amandmana na Nacrt Proračuna za 2019. godinu istječe 28. studenog 2018.

Utorak, 20. Studenog 2018. - 0:00

Proračun Grada Labina za 2019. godinu planiran je u iznosu od 103.285.877,00 kn, odnosno 10,5% više u odnosu na proračun 2018. godine, rečeno je na danas održanoj 19. Redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina na kojoj je razmatran Nacrt Proračuna za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 20121. godinu te programa koji čine njegov sastavni dio a to su: Nacrt Programa pripreme i građenja objekta i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu,  Nacrt Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu , Nacrt Programa jačanja gospodarstva  za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, Nacrt Socijalnog programa Grada Labina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. Godinu, Nacrt Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu i  Nacrt Programa promicanja kulture Grada Labina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

 

Prihodi poslovanja  planirani su u visini od 95.771.111 kn, odnosno uz porast od 17,3% u odnosu na 2018. godinu, a istovremeno čine 92,7% ukupnih prihoda proračuna Grada Labina, a učešće je više i u odnosu na prethodne godine zbog povećanja prihoda od pomoći i smanjenja prihoda od zaduživanja. 

 

Prihodi od poreza planirani su  u iznosu od 30.300.000 kn, odnosno za 98,7% u odnosu na plan proračuna za 2018. godinu. Prihod od poreza i prireza na dohodak planirani su na istoj razini kao i u 2018. godini. Temeljem izvršene analize izvršenja poreza i prireza na dohodak do kraja listopada tekuće godine i procjene do kraja proračunske godine, kao i uz predloženu izmjenu zakona o porezu na dohodak, procjenjuje se, bez obzira na gospodarski rast da se prihod od poreza na dohodak planira na istoj razini. Porez na imovinu planiran je smanjenjem od 7,6% temeljem predložene Izmjene poreza na promet nekretnina u kojem je predloženo smanjenje stope od 4% na 3%.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države,  planirane su u visini od 20.292.707 kn, odnosno  142,4% plana proračuna 2018. godine, a odnose na financiranje pomoći izravnanja iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva u iznosu od 5.029.400 kn, pomoći iz općinskih proračuna za financiranje vatrogastva iznad minimalnog standarda u iznosu od 674.550 kn i pomoći iz općinskih proračuna u iznosu od 2.622.440 kn za financiranje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“.

 

 Planirane pomoći iz državnog proračuna planirane su u iznosu od 679.359 kn, a odnose se na sredstva MRRIFEU za školu Kature u iznosu od 319.567 kn , Projekt Atrium Plus u iznosu od 42.250 kn, projekt Zelene navike za održivu Labinštinu u iznosu od 52.542,00 kn, prijavljeni projekt za održavanje objekata u iznosu od 235.000,00 kn i program kulture u iznosu od 20.000,00 kn.

 

Pomoći izvanproračunskih korisnika državnog proračuna odnose se na sredstva HZZ-a za financiranje rada bez zasnivanja radnog odnosa za grad i korisnike, te za zapošljavanje stručnog suradnika u osnovnim školama.  


Pomoć od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u planirana su u iznosu od 4.104.669,00 kn, a odnose se na planirane slijedeće projekte: Mine Tour  3.930.369,00 kn i Life Sec Adapt  u iznosu 174.300,00 kn Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 5.254.207,00 kn za slijedeće projekte:  Ensie, Main Tour, Begin, Atrium Plus, Recolor, Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ, Zelene navike za održivu Labinštinu, energetska učinkovitost škole Kature , energetska učinkovitost zgrade vrtića te za nabavu vozila 1. Maj Labin.

 

Prihodi od imovine planirani su u visini od 8.773.000 kn, odnosno za 6,2% više u odnosu na planirane za 2018. godinu, a u navedenu skupinu prihoda ulaze prihodi od zakupa stanova i poslovnih prostora, naknada za koncesiju na turističko zemljište.
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 29.457.379 kn, odnosno sa povećanjem od 22,8% u odnosu na planirane za 2018. godinu.

 

Podskupina upravne i administrativne pristojbe planirana je u iznosu od 2.350.000 kn, a  obuhvaća gradske i ostale pristojbe i naknade koje su planirane 29,7% više u odnosu na 2018. godinu. Povećanje se odnosi na boravišnu pristojbu koja je planirana povećanjem od 42,7%, temeljem procjene Turističke zajednice, odnosno sa povećanjem od 540.000 kn.

 

U sklopu podskupine prihoda po posebnim propisima koja je planirana u iznosu od 8.050.629 kn, najveći dio prihoda se odnosi na proračunske korisnike, i to u iznosu od 5.989.629 kn. Odnose se na financiranje polaznika dječjeg vrtića, marende i produženog boravka u školama, sufinanciranje polaznika Umjetničke  škole i sufinanciranje cijene usluge Gradske knjižnice, Pučkog otvorenog učilišta i dr. Navedeni prihodi u ukupnoj masi manji su u odnosu na 2018. godinu, iz razloga što je JVP Labin ostvario u 2018. godini značajna sredstva za sanaciju luke Bršica, a povećanje je bilježeno kod škola prvenstveno zbog povećanja broja djece u produženom boravku.

 

Podskupina komunalni doprinos i naknade planirana je u iznosu od 19.056.750 kn, odnosno sa povećanjem od 30,0%, u okviru kojeg je komunalni doprinos planiran u iznosu od 9.856.000 kn, a komunalna naknada u iznosu od 9.200.000 kn.  Ostali prihodi planirani su u iznosu od 6.837.025 kn, odnosno 168,6% plana 2018. godinu, a obuhvaćaju prihode od vlastite djelatnosti, tekuće i kapitalne donacije.

Podskupina prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 1.656.094 kn planirana je smanjenjem očekivanih prihoda od 5,0% u odnosu na plan 2018. godine. Na proračunske korisnike za pružene usluge odnosi se 1.575.094 kn (75,3% odnosi se na auto-školu), dok preostalih 81.000 kn na Grad Labin.

 
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće proračuna planirane su u iznosu od 5.180.931 kn. Tekuće donacije planirane su za kulturne i sportske I druge aktivnosti grada u iznosu od 400.000, te za programe proračunskih korisnika u iznosu od 1.191.903 kn. Za Javnu vatrogasnu postrojbu Labin planirana su sredstava Područne vatrogasne zajednice u iznosu od 744.500 kn, (koja temeljem Zakona o vatrogastvu uplaćuju grad i općine).  Kapitalne donacije u iznosu od 3.554.000 kn, a najvećim dijelom 3.000.000 kn se odnose na cestu u ulici Slobode. 

           
Istovremeno su rashodi i izdaci proračuna Grada Labina za 2019. godinu planirani su u iznosu od  103.285.877,00 kn te s odnosu na 2018. godinu uvećani za 9.825.734 kuna.


Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 72.936.601,00 kuna, sa udjelom u proračunu 70,62%, a u odnosu na 2018. godinu uvećani su  za  6,47%. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 22.686.880,00 kuna, sa udjelom u proračunu 21,96%, a u odnosu na 2018.godinu uvećani su za 13,46 %. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova su planirani u iznosu od  7.662.396 kn, s udjelom u proračunu od 7,42% a u odnosu na 2018. godinu uvećani su za 54,41%.


Ujedno je određen rok za davanje amandmana na Nacrt prijedloga Proračuna Grada Labina za 2019. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu i pripadajućih programa zaključno do 28. studenog  2018. godine do 15,00 sati.


Pravo podnošenja amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Gradsko vijeće iz članka 24. Poslovnika Gradskog vijeća.

Prilozi