Pretraživanje

Rok za davanje amandmana na Nacrt Prijedloga Proracuna Grada Labina za 2015. godinu do 10. prosinca

Petak, 28. Studenog 2014. - 6:37

Na 13. sjednici Gradskog vijeca Grada Labina odreden je rok za davanje amandmana na Nacrt Prijedloga Proracuna Grada Labina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu sa pripadajucim programima do 10. prosinca 2014. godine do 12,00 sati.

Pravo podnošenja amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Gradsko vijece iz clanka 24. Poslovnika Gradskog vijeca Grada Labina.


Prilozi