Pretraživanje

Rekonstrukcija Rudarske ulice sa uređenjem parkirališta i izgradnjom infrastrukture

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija Rudarske ulice sa uređenjem parkirališta i izgradnjom infrastrukture i obuhvaća slijedeće: rekonstrukcija i uređenje prometnih površina koji obuhvaćaju zahvat u dužini 688,00 m + 188,417 m  za Rudarsku ulicu i spoj Rudarske ulice i ulice Zelenice, tako da koridor iznosi minimalno 9 m sa dvije vozne trake svaka širine 3 m , obostrani nogostup širine 1,5 m te zeleni pojas gdje god je moguće, izgradnja i uređenje parkirališnih površina,  izgradnja i uređenje odvodnje oborinske vode putem kolektora koji se planira u trupu prometnice, izgradnja i uređenje odvodnje fekalne kanalizacije putem kolektora koji se planira u trupu prometnice,  izgradnja i uređenje sanitarno-potrošnog i protupožarnog vodovoda, izgradnja i uređenje sustava javne rasvjete, izgradnja i uređenje srednje tlačnog plinovoda, izgradnja i uređenje kabelske kanalizacije za instalacije elektroničkih komunikacija, te ostali zahvati predviđeni lokacijskom dozvolom. Rekonstrukcija ove ulice sa izgradnjom parkirališta u dva nivoa vezana je uz projekt prenamjene rudarske industrijske baštine na Pijacalu  (bivši Istarski ugljenokopi Raša i Labin)  u novi kulturni centar Labina i uz izgradnju sportskog centra Labin na lokaciji postojeće sportske dvorane. Naime ova ulica je glavni pristup rudarskom kompleksu i sportskoj dvorani , a kako se rekonstrukcijom i prenamjenom rudarskih objekata,  unutar kompleksa više neće dozvoliti parkiranje, potrebna parkirna mjesta kako za djelatnike tako i za posjetitelje rješavaju se u Rudarskoj ulici. Realizacija projekta moguća je u dvije faze i to: I faza - rekonstrukcija ceste sa infrastrukturom i druga faza - parkiralište.

Procijenjena vrijednost projekta po fazama: 

– Cesta sa infrastrukturom 9.000.000,00 kn + PDV = 11.250.000,00 kn   
– Dvoetažno parkiralište 4.000.000,00 kn + PDV = 5.000.000,00 kn

SVEUKUPNO = 16.250.000,00 kn

Planirani izvori financiranja:

–      GRAD LABIN                    
–      EU FONDOVI       
–      MINISTARSTVO KULTURE.


;