Pretraživanje

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Presici

Ovim projektom predviđena je rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Presika dužine cca 1700 m sa svom pripadajućom infrastrukturom (vodovod, odvodnja, elektroenergetska mreža, javna rasvjeta, DTK mreža).

Izrađen je Idejni projekt i u tijeku je postupak ishođenja lokacijske dozvole. Po ishođenju lokacijske dozvole uzradit će se parcelacijski elaborat i pokrenut postupak izvlaštenja. Uzimajući u obzir gabarite buduće ceste računa se da će za potrebe otkupa zemljišta trebati cca 1.200.000,00 kuna.

Procijenjena vrijednost projekta:  8.500.000,00 kn + PDV = 10.625.000,00 kn           

Planirani izvori financiranja:

–      GRAD LABIN                    
–      EU FONDOVI.


;