Pretraživanje

Raspisan natjecaj za zakup poslovnih prostora

Ponedjeljak, 27. Svibnja 2013. - 6:46

Na temelju clanka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11.), clanka 6. Odluke o uvjetima i postupku natjecaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 5/10. i 13/10.) i Zakljucka Gradonacelnika Grada Labina o raspisivanju natjecaja za davanje poslovnih prostora u zakup oznake KLASA: 022-05/13-01/2-171, URBROJ: 2144-01-01-13-1 od 13. svibnja  2013. godine, Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Labina raspisuje Natjecaj za davanje poslovnih prostora u zakup i to:

1. poslovni prostor u Labinu, Trg labinskih rudara 7, sagraden na k.c. 716 k.o. Novi Labin, ukupne površine 40,00 m2,

2. poslovni prostor u Labinu, Trg labinskih rudara 7, površine 29,00 m2, prizemlje, sagraden na k.c. 716 k.o. Novi Labin,

U poslovnom prostoru se nalazi oprema i inventar u vlasništvu bivšeg zakupnika u vrijednosti od 3.660 kuna, koju buduci zakupnik može preuzeti. U protivnom, ista ce biti uklonjena iz poslovnog prostora.

3. poslovni prostor u Labinu, Aldo Negri 7, suteren, ukupne površine 80,00 m2, sagraden na k.c. 1072 k.o. Novi Labin

Rok za predaju ponuda istice 15-og dana od dana objave Natjecaja na Oglasnoj ploci Grada Labina, u 12,00 sati, odnosno 11. lipnja 2013.  Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrdenog roka bez obzira na nacin dostave.

Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.

Otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Za sve ostale obavijesti vezane uz raspisivanje natjecaja zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti Grada Labina ili na telefon 866-863.           

                                  


Prilozi