Pretraživanje

Raspisan Natjecaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Petak, 26. Lipnja 2015. - 5:56

Na temelju clanka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11. i 64/15.), clanka 6. Odluke o uvjetima i postupku natjecaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 5/10. i 13/10.) i Zakljucka Gradonacelnika Grada Labina o raspisivanju natjecaja za davanje poslovnog prostora u zakup oznake KLASA: 022-05/15-01/2-259, URBROJ: 2144-01-01-15-1 od 15. lipnja 2015. godine, Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Labina raspisuje Natjecaj za davanje u zakup poslovnih prostora.

Pisane ponude u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJECAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA”, unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, podnose se u Grad Labin, na adresu Titov trg 11.

Rok za predaju ponuda istice 15-og dana od dana objave Natjecaja na Oglasnoj ploci Grada Labina, u 1200 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrdenog roka bez obzira na nacin dostave.

Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11, odnosno u ponedjeljak, 13. srpnja 2015.  godine u 12,00 sati.


Prilozi