Pretraživanje

Raspisan natječaj za davanje poslovnog prostora na korištenje udrugama

Utorak, 31. Siječnja 2017. - 0:00

Na temelju članka 4. stavak 2. Odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina na korištenje udrugama („Službene novine Grada Labina“ broj 3/16.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o objavi natječaja za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama oznake KLASA: 022-05/17-01/2-13 URBROJ: 2144-01-01-17-1 od 30. siječnja 2017. godine, Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Labina raspisuje natječaj za davanje poslovnog prostora na korištenje udrugama i to poslovni prostor u Labinu, Istarska 1, ukupne površine 743,72 m2 (jugozapadni dio zgrade: prizemlje 266,98 m2, 2. kat – površine 182,24 m2 i 3. kat – površine 182,24 m2, te središnji dio zgrade 2. kat – površine 112,26 m2) sagrađen na k.č. 318 k.o. Novi Labin.

 

- namjena poslovnog prostora: poticanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom

- iznos mjesečne naknade: 5,00 kuna/m2 (PDV nije uključen).

 

Pisane ponude podnose se u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ ZA DODJELU POSLOVNOG PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA”, te unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, sve na adresu Grad Labin, Titov trg 11.

 

 Rok za predaju ponuda ističe 30-og dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Labina, odnosno 2. ožujka 2017. godine u 12,00 sati Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

 

Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.

 

Otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo ovlašteni predstavnici ponuditelja.

 

Prilozi