Pretraživanje

Proračun

Građani i gradska uprava > Proračun

Gradski proračun je temeljni financijski dokument koji sadrži sve planirane godišnje prihode i primitke, te sve godišnje rashode i izdatke Grada. Gradski proračun odobrava Gradsko vijeće, a odnosi se na fiskalnu godinu za koju je donesen. Proračun objašnjava planove i aktivnosti Grada u vezi s korištenjem gradskog novca u fiskalnoj godini. Proračun Grada Labina sadrži opći i posebni dio. Opći dio proračuna sadrži:

  • račun prihoda i rashoda u kojem se iskazuju prihodi po vrstama iskazanim po pozicijama, klasama, skupinama, podskupinama i odjeljcima i rashodi po vrstama iskazani po klasama, skupinama i odjeljcima
  • raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja)
  • račun financiranja u kojem se iskazuju svi primici od financijske imovine iskazani po klasama, skupinama, podskupinama i odjeljcima i izdaci za financijsku imovinu iskazani po klasama, skupinama i odjeljcima.
  • Posebni dio proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka proračuna po organizacijskoj klasifikaciji – razdjeli, glave i proračunski korisnici; po programskoj klasifikaciji koja definira glavne programe, programe, aktivnosti te tekuće i kapitalne projekte; po ekonomskoj klasifikaciji prema računskom planu za proračunsko računovodstvo, te po funkcijskoj klasifikaciji.

ZAKONSKI PROPISI


Propisi koji uređuju financijsko poslovanje jedinica lokalne samouprave i uprave: Zakon o proračunu (NN br. 87/2008) Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07.-Odluka Ustavnog suda RH i 73/08.) Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br.27/05. i 02/07.) Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 27/05. i 127/07.)

Konsolidirani financijski izvještaji za 2017.
Proračun za 2018.
Programi za 2018.
Proračun u malom za 2018.
Završni izvještaj za 2017.
Proračun za 2017.
Programi za 2017.
Proračun u malom za 2017.
Izvršenje proračuna
Arhiva proračuna
Kontakt

VIZUALIZACIJA PRORAČUNA
IZNOS PO STANOVNIKU (2015.)


;