Pretraživanje

Proračun

Građani i gradska uprava > Proračun

 168845172116883279137.jpg (143 KB) Pročelnica
Iva Golja Bartolić, mag. oec.
Tel: +385 52 866 831
Fax: +385 52 852 732
E-mail: odjel-financ@labin.hr
             iva.gbartolic@labin.hr


U Upravnom odjelu za proračun i financije obavljaju se slijedeći poslovi:

zaduženja, naplate i knjigovodstvene evidencije prihoda od: komunalnog doprinosa i naknada za priključke na otpadne vode i vodoopskrbu, naknade za korištenje javnih površina i koncesija, zakupnine i stanarine za poslovne prostore i stanove u vlasništvu Grada, prodaje društvenih stanova, prodaje poslovnih prostora, zgrada i zemljišta u vlasništvu i na upravljanju Grada
naplate prihoda navedenih u alineji 1. poduzimanjem mjera naplate, opomene, utuženja, ovrhe, prisilna naplata i dr.
financijsko-računovodstvene poslove Proračuna Grada (izvršenje proračuna, vođenje glavne knjige i pomoćnih knjiga, obračun i isplatu plaća, naknada i ugovora o djelu i drugih izdataka sa pratećim evidencijama i izvješćima, izrade statističkih i financijskih tromjesečnih i godišnjih izvješća).
izrade planske dokumentacije, proračuna i financijskih planova (izrada podloga za planiranje, ostvarenje proračuna, vlastitih procjena o kretanju prihoda i rashoda za naredna razdoblja, izrada izvješća o ostvarenju proračuna i predlaganje mjera za ostvarivanje planiranih veličina, izrada izmjena proračuna, izrada akata za izvršenje proračuna – odluka i zaključaka).
vođenje jedinstvene evidencije polica osiguranja imovine Grada i naplata odštetnih zahtjeva za nastale štete,
financijsko-računovodstveni poslovi za tvrtke, proračunske korisnike i udruge po posebnoj odluci,
suradnja i koordinacija na izradi i realizaciji financijskih planova i izvješća proračunskih korisnika,
drugi srodni poslovi iz ove oblasti koji su upravnom odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, odlukama i drugim propisima,
drugi srodni poslovi po nalogu Gradonačelnika.

Osim navedenog Upravni odjel obavlja i poslove riznice proračuna Grada i pravnih osoba proračunskih korisnika sukladno posebnom naputku o postupanju proračunskih korisnika u sustavu lokalne riznice Grada Labina.

Djelatnike i kontakte Upravnog odjela za proračun, financije i društvene djelatnosti možete pogledati OVDJE.

Gradski proračun je temeljni financijski dokument koji sadrži sve planirane godišnje prihode i primitke, te sve godišnje rashode i izdatke Grada i proračunskih korisnika Grada Labina. On je sredstvo za ostvarivanje potreba i volje građana našeg Grada raspoloživim sredstvima, način ostvarivanja fiskalne odgovornosti gradske uprave, te iskaz političkih ciljeva vlasti.  Na prijedlog Gradonačelnika proračun donosi Gradsko vijeće, a odnosi se na fiskalnu godinu za koju je donesen. Proračunom se detaljno planiraju programi i aktivnosti u vezi s korištenjem gradskog novca u fiskalnoj godini. Proračun Grada Labina sadrži opći i posebni dio.

Opći dio proračuna sadrži:

 • račun prihoda i rashoda u kojem se iskazuju prihodi po vrstama iskazanim po pozicijama, klasama, skupinama, podskupinama i odjeljcima i rashodi po vrstama iskazani po klasama, skupinama i odjeljcima 
 • raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja)
 • račun financiranja u kojem se iskazuju svi primici od financijske imovine iskazani po klasama, skupinama, podskupinama i odjeljcima i izdaci za financijsku imovinu iskazani po klasama, skupinama i odjeljcima.

    Posebni dio proračuna sadrži:

 • raspored svih rashoda i izdataka proračuna po organizacijskoj klasifikaciji – razdjeli, glave i proračunski korisnici; po programskoj klasifikaciji koja definira, programe, aktivnosti te tekuće i kapitalne projekte; po ekonomskoj klasifikaciji prema računskom planu za proračunsko računovodstvo, prema izvoru financiranja, te po funkcijskoj klasifikaciji.


ZAKONSKI PROPISI

Propisi koji uređuju financijsko poslovanje jedinica lokalne samouprave i uprave:

 • Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15) 
 • Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, br. 24/13 i 102/17) 
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17) 
 • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10 i 120/13) 
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15 i 87/16) 
 • Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra... (Narodne novine, br 128/09 i 142/14) 
 • Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 55/09 i 139/10) 
 • Pravilnik o proračunskom nadzoru (Narodne novine, br. 71/13 i 57/15) 
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora financijskog i proračunskog nadzora (Narodne novine, br. 125/13 i 57/15) 
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine, br. 52/13 i 94/14) 
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 139/10 i 19/14) 
 • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15)
 
PRORAČUNI

Proračun za 2023.
Prijedlog proračuna 2023.

Proračun za 2022
.
Proračun za 2021.

Proračun u malom za 2021. godinu
Izvršenje proračuna
Prijedlog proračuna 2022.
Arhiva proračuna
Arhiva Prijedloga Proračuna


FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
Završni izvještaj za 2022. godinu
Završni izvještaj za 2021. godinu
Završni izvještaj za 2020. godinu
Završni izvještaj za 2019. godinu
Završni izvještaj za 2018. godinu
Završni izvještaj za 2017. godinu
Konsolidirani financijski izvještaji za 2019. godinu
Konsolidirani financijski izvještaji za 2017. godinu
Konsolidirani financijski izvještaji za 2016. godinu
Završni izvještaj za 2016. godinu
Završni izvještaj za 2015. godinu
Završni izvještaj za 2014. godinu

PROCEDURE I PRAVILNICI

REGISTAR UGOVORA


DONACIJE I SPONZORSTVA

Popis korisnika donacija za 2023. godinu
Popis korisnika donacije za 2022. godinu
Popis korisnika donacije za 2021. godinu
Popis korisnika donacija za 2020. godinu
Popis korisnika donacija za 2019. godinu
Popis korisnika donacija za 2018.godinu.
Popis korisnika donacija za 2017. godinu
Popis korisnika donacija za 2016. godinu
Popis korisnika donacija za 2015. godinu
Popis korisnika donacija za 2014. godinu
Popis korisnika donacija za 2013. godinu

OSTALI AKTI

Odluka o lokalnim porezima Grada Labina
Odluka o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina
Odluka o izmjeni Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina
Otpis plaćanja sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu placanja, obrocnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomican otpis potraživanja - fizička osoba Murtić Selmira
Otpis plaćanja sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja - fizička osoba Matošević Gordana
Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada labina za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Labina za 2020. godinu
Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Labina za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Labina za 2021. godinu
Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Labina za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Labina za 2022. godinu

 

 


;