Pretraživanje

Projekt izgradnje sportske dvorane

Strategije i projekti > Kapitalni projekti > Sportska dvorana Labin

Kompleks sportskih dvorana Labin obuhvaća lokaciju postojeće sportske dvorane uz Srednju školu Mate Blažine Labin, a nakon rekonstrukcije  činit će je dvije sportske dvorane – glavna i pomoćna sa pratećim sadržajima. Uz pomoćnu sportsku dvoranu izgradit će se i prateći sadržaji - dvije svlačionice, uredi za sportske klubove i sportsku ambulantu, a u dograđenom dijelu, novom ulazu u glavnu dvoranu, nalazit će se komercijalni sadržaji sportskog kompleksa, ugostiteljsko - trgavačko - sportski sadržaji  (caffe bar, trgovine, teretana,  mala dvorana od 130 m2 za fitness, aerobic, ples i ostale sadržaje za koje bude postojao interes građana i udruga).

Sportski centar će imati prostore za odvijanje raznih programa osoba s invaliditetom i ostalih društvenih skupina jer će biti izgrađen i opremljen na način da osigura nesmetanu pristupačnosti i korištenje nepokretnim i teško pokretnim osobama (lift, rampe za kolica, dio gledališta namijenjen nepokretnim osobama, WC i svlačionice za nepokretne osobe). Projektom Sportski centar Labin otvara se razdoblje ulaganja u sportsku infrastrukturu koja u svom današnjem obliku i sadržaju sigurno ne zadovoljava potrebe građana Grada Labina.

Sportski centar će primati oko 1100 gledatelja i to 900 glavna i 200 pomoćna dvorana i osigurat će dovoljno termina za sve buduće korisnike (sportske udruge, rekreativci i ostali korisnici). Osim za sportske događaje sportski centar će biti opremljen za održavanje sajmova, kongresa, koncerata i ostalih nesportskih događaja koji će obogatiti društveni i socijalni život građana Labina i okolice, a osigurat će i odvijanje programa sportskog turizma čime će se osigurati bolja iskorištenost turističkih kapaciteta Rapca i Labina.

Projekt rekonstrukcije postojeće sportske dvorane u Labinu planiran je kroz tri faze:

  • Prva faza - Izgradnja pomoćne dvorane koja se izvodi kao dogradnja uz postojeću dvoranu na dijelu gdje je danas otvoreno igralište
  • Druga faza - Rekonstrukcija postojeće sportske dvorane
  • Treća faza - Dogradnja postojeće sportske dvorane na dijelu postojećeg ulaza u dvoranu.

Provedeni su postupci odabira izvođača radova i  stručnog nadzora i po dobivanju suglasnosti Vlade RH na zaduživanje Grada Labina za ovu investiciju, pristupit će se sklapanju ugovora sa odabranim ponuditeljima i započeti sa radovima. Predviđeni rok izvođenja radova je 11 mjeseci od dana uvođenja izvođača radova u posao.


;