Pretraživanje

Programi iz 2015. godinu

Programi Proračuna Grada Labina za 2015. godinu donose se u sklopu Proračuna Grada Labina za 2015. godinu na Gradskom vijeću Grada Labina većinom glasova svih vijećnika i objavljuju se u "Službenim novinama Grada Labina“.

Prilozi


;