Pretraživanje

Produžen rok za dodjelu kompostera

Petak, 29. Travnja 2022. - 0:00

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj  9/09., 9/10.-lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21) te sukladno Planu gospodarenja otpadom za područje Grada Labina i općina Raša, Kršan, Sveta Nedelja i Pićan za razdoblje 2017.-2022. godine-separat za Grad Labin („Službene novine Grada Labina“ br. 1/18), Gradonačelnik Grada Labina dana 28. travnja 2022. godine donosi Izmjenu Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje
 
Predmet Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje KLASA: 351-02/22-01/1, URBROJ: 2163-4-01-22-2 od 11. travnja 2022. godine je podnošenje zahtjeva za dodjelu ukupno 200 komada kompostera za kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada za kućanstva.

Predmetnim Javnim pozivom određen je rok za podnošenje zahtjeva  koji počinje teći dana 13. travnja 2022. godine u 8.00 sati i traje do dana 27. travnja 2022. u 00.00 sati.

Obzirom je do dana 27. travnja 2022. godine do 00.00 sati zaprimljeno manje zahtjeva za dodjelu kompostera od predviđenih 200 komada, radi poticanja kućnog kompostiranja na području grada Labina i smanjenja količine ukupno proizvedenog komunalnog otpada, produžuje se rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu kompostera do dana 9. svibnja 2022. do 15,00 sati.

Detalji o javnom pozivu i potrebnoj dokumentaciji dostupni OVDJE.

Prilozi