Pretraživanje

Prijedlog Proračuna Grada Labina za 2019. godinu iznosi 103.285.877,00 kn, prvo čitanje na Gradskom vijeću 20. studenog

Ponedjeljak, 12. Studenog 2018. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13. i 3/16.), saziva se 19. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u utorak, 20. studenog 2018. godine u 10,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Labin, Titov trg 11.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći DNEVNI RED
 

1.    Usvajanje Zapisnika sa 18. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2.    Donošenje Odluke o autotaksi prijevozu

3.    Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

4.    Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

5.    Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina – V. izmjene i dopune

6.    Donošenje Odluke o nekorištenju prava prvokupa

7.    Razmatranje Nacrta Programa pripreme i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

8.    Razmatranje Nacrta Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

9.    Donošenje Nacrta Programa jačanja gospodarstva za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

10.  Razmatranje Nacrta Socijalnog programa Grada Labina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

11.  Razmatranje Nacrta Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

12.  Razmatranje Nacrta Programa promicanja kulture Grada Labina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

13.  Razmatranje Nacrta Proračuna Grada Labina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

14.  Donošenje Odluke o davanju odobrenja na program rada Savjeta mladih Grada Labina za 2019. godinu.

Prilozi