Pretraživanje

Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Labina za 2014. godinu

Ponedjeljak, 02. Rujna 2013. - 11:56

Grad Labin objavio je Poziv za predlaganje javnih potreba Grada Labina za 2014. godinu. Javne potrebe koje se sufinanciraju sredstvima Proracuna Grada Labina su djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Labin. U programe javnih potreba za Grad Labin uvrstit ce se ponudeni programi i projekti iz djelokruga Upravnog odjela za samoupravu i opce poslove i Upravnog odjela za društvene djelatnosti.

Postupak donošenja i vrednovanja, te nacin pracenja korištenja dodijeljenih sredstava programima i projektima iz podrucja kulture vršiti ce se u skladu sa Pravilnikom o postupku vrednovanja i donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Labina od 15. travnja 2013. godine (u prilogu).       

Pravo podnošenja prijave na poziv imaju pravne i fizicke osobe koje obavljaju djelatnost iz podrucja navedenih u posebnom Pozivu Upravnih odjela. Prijave programa podnose se u pisanom obliku, na obrascima koje izraduje nadležni Upravni odjel:

- Obrazac za prijavu prijedloga programa/projekata

- Obrazac - financijski plan prihoda i rashoda programa/projekata

Obrasci se mogu preuzeti u Pisarnici Grada Labina, Titov trg 11 i na internetskim stranicama Grada Labina i to:

- Obrazac za prijavu programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u kulturi Grada Labina u 2014. godini (u prilogu),

- Financijski plan prihoda i rashoda programa/projekta (u prilogu),

- Obrazac za prijavu programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju i sportu Grada Labina u 2014. godini (u prilogu),

- Financijski plan prihoda i rashoda programa/projekta (u prilogu),

- Obrazac za prijavu programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u socijalnoj skrbi, zdravstvu i ostalih potreba Grada Labina u 2014. godini (u prilogu),

- Financijski plan prihoda i rashoda programa/projekta (u prilogu).

Uz prijavu se dostavlja:

 - Preslika Rješenja – dokaz o upisu u sudski ili drugi registar (ustanova, udruga i dr.) sa svim kasnijim izmjenama u registraciji (preslika)

- Financijsko izvješce o primicima i izdacima u 2012. godini i za  period sijecanj - lipanj 2013. godine sa analizom izvršenja programa rada

- Preslika zapisnika o posljednjoj održanoj skupštini.

Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz ovog Poziva, kao i one koje pristignu van roka nece se razmatrati. 

Rok za podnošenje prijava pocinje teci slijedeceg dana od dana objave ovog Poziva na Oglasnoj ploci i u javnom glasilu, a istice 24. rujna 2013. godine. Prijave u skladu s ovim Pozivom predaju se u Pisarnicu Grada Labina ili poštom na adresu:

GRAD LABIN

Titov trg 11

52220 Labin


Prilozi