Pretraživanje

Poziv za podnošenje ponuda za zakup malog reklamnog ormarića

Petak, 14. Srpnja 2017. - 0:00

Na temelju članka 4. Odluke o davanju na upravljanje javne površine od posebnog interesa za Grad Labin, LABIN 2000 d.o.o. raspisuje Poziv za podnošenje pisanih ponuda za zakup malog reklamnog ormarića za prostor na Obali M. Tita – Riva, na k.č. 1066 k.o. Rabac na lokaciji E15. Početna cijena najma malog reklamnog ormarića je 960,00 kuna (uvećana za 25% PDV-a) za jednu sezonu.

Tvrtka Labin 2000 d.o.o. će postaviti mali reklamni ormarić na predviđenu lokaciju najkasnije 10 dana od dana potpisa Ugovora o zakupu. Mali reklamni ormarić namijenjen je reklamiranju djelatnosti najma manjih čamaca, bicikla, skutera, ponude  adrenalinskih sportova i ostalih manjih uslužnih djelatnosti vezanih za turističku ponudu tijekom sezone. Postojeći zakupnici malog reklamnog ormarića ne mogu pristupiti natječaju i neće biti uzeti u obzir prilikom odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponuda se predaje u pisanom obliku, isključivo na obrascu pripremljenom za ovu namjenu, te sa svim prilozima u zatvorenim omotnicama na adresu: Labin 2000 d.o.o., Učka 6, 52220 LABIN , “NE OTVARATI - PONUDA ZA ZAKUP MALOG REKLAMNOG ORMARIĆA. Rok za podnošenje ponuda ističe 10 dana od dana objave na Oglasnoj ploči Grada Labina, 24. srpnja 2017. godine u 12:00 sati.

Poziv je objavljen i nawww.labin.hr i www.labin2000.hr. Ponude moraju biti zaprimljene u LABIN 2000 d.o.o., Učka 6 do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.  Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda na adresi  LABIN 2000 d.o.o., Učka 6, 52220 Labin.

Cjelokupni tekst Poziva pogledajte u privitku obavijesti.

Prilozi